Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego – cudzoziemca

Postępowanie dotyczy lekarza, lekarza dentysty – absolwenta cudzoziemca, obywatela innego państwa niż państwo członkowskie UE, który zamierza odbyć staż podyplomowy, oraz lekarza, lekarza dentysty obywatela innego państwa niż państwo członkowskie UE, który dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na terenie RP, który zamierza odbyć staż podyplomowy.

W celu przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i uzyskania wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego
 2. paszport (oryginał – kserokopia zrobiona przez pracownika DIL)
 3. ważny dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
  osoby posiadające kartę czasowego pobytu przedkładają również decyzję wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy na terenie RP; zaświadczenie o zameldowaniu potwierdzające miejsce zamieszkania na terenie działania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
 4. oryginalny odpis dyplomu lekarza, lekarza dentysty – dotyczy dyplomu wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną;
  w przypadku lekarza, lekarza dentysty absolwenta polskiej wyższej uczelni medycznej, do czasu uzyskania dyplomu, za wystarczające uznaje się zaświadczenie wystawione przez wyższą uczelnię medyczną o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty, określające:
  – datę ukończenia studiów,
  – czas trwania studiów,
  – numer dyplomu, który zostanie wydany,
  – datę wydania dyplomu,
  – średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów,
  – informację określającą w jakim języku prowadzone były studia;
  zaświadczenie podpisane przez dziekana wydziału, opatrzone okrągłą pieczęcią uczelni; ostatecznym terminem złożenia oryginalnego odpisu dyplomu jest odbiór dokumentu prawa wykonywania zawodu i skierowania na staż podyplomowy
 5. suplement do dyplomu – kserokopia
 6. oryginał zaświadczenia o średniej ocen wraz z informację określającą w jakim języku prowadzone były studia wydany przez właściwą wyższą uczelnię medyczną (dotyczy osób posiadających odpis dyplomu w chwili składania dokumentów w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego)
 7. oryginalny dyplom lekarza i oryginalne tłumaczenie dyplomu – dotyczy dyplomu wydanego przez inne państwo niż państwo członkowskie UE
 8. zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu przeprowadzonej przez polską wyższą uczelnię medyczną – dotyczy dyplomu wydanego przez inne państwo niż państwo członkowskie UE, bez względu na datę uzyskania dyplomu
 9. zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego będące załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium RP oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz. U. z 2009 r. nr 108, poz. 908) wydawane przez – Naczelna Izba Lekarska ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa tel. 022 559-13-42 (nie dotyczy absolwentów polskich wyższych uczelni medycznych studiujących w języku polskim)
 10. orzeczenie o stanie zdrowia – ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania
 11. wniosek o skierowanie na staż podyplomowy na terenie działania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu:
  • we wniosku należy podać propozycje 4-5 miejsc stażowych – z listy jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, dostępnej na stronie internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl) Rejestr Lekarzy / staż podyplomowy
   dotyczy cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE, któremu na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, któremu w RP nadano status uchodźcy albo posiadający ważną Kartę Polaka, który odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich
  • we wniosku należy wskazać podmiot – z listy jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, dostępnej na stronie internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl) Rejestr Lekarzy / staż podyplomowy, oraz należy dołączyć promesę zawarcia umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy, zawartej z podmiotem leczniczym, wpisanym na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, który zawarł z uczelnią medyczną umowę w zakresie praktycznego nauczania zawodu – wpisanym we wniosku
   dotyczy cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE, który nie spełnia powyższych warunków, może odbyć staż podyplomowy na podstawie umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy, zawartej z podmiotem leczniczym, wpisanym na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, który zawarł z uczelnią medyczną umowę w zakresie praktycznego nauczania zawodu.
 12. 2 zdjęcia o wymiarach 35×45 mm do dowodu osobistego lub paszportu (zdjęcie biometryczne) wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Lekarz, z wyjątkiem lekarza obywatela państwa członkowskiego UE, który uzyskał prawo wykonywania zawodu w innym państwie niż państwo członkowskie UE składa dodatkowo:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym ostatnio wykonywał zawód – ważny przez okres trzech miesięcy od dnia wydania
 3. wyciąg z rejestru skazanych, wydany w państwie, którego lekarz jest obywatelem lub z którego przybywa – ważny przez okres trzech miesięcy od dnia wydania
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza RP, zawierający opinię zawodową.

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.
Podjęcie uchwały przez Dolnośląską Radę Lekarską o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego jest podstawą do wpisania lekarza na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i wydania prawa wykonywania zawodu.
Dokument prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego można odebrać wyłącznie osobiście
Dokumenty wystawione w innym języku niż język polski powinny być przedłożone wraz z oryginałem tłumaczenia dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP lub tłumacza przysięgłego innego państwa członkowskiego UE. Paszport nie wymaga tłumaczenia.

Druki są dostępne w biurze DIL – Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.07 – Rejestr Lekarzy) lub do pobrania ze strony internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl) Rejestr Lekarzy/druki do pobrania

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?