Przyznanie prawa wykonywania zawodu po skreśleniu lekarza, lekarza dentysty z rejestru DIL

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i wpisania do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.

Postępowanie dotyczy: lekarza, lekarza dentysty, który posiadał  prawo wykonywania zawodu, ukończył staż podyplomowy, lub któremu minister właściwy do spraw zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w całości ze stażem podyplomowym obowiązującym w RP, złożył z wynikiem pozytywnym LEP/LEK lub LDEP/LDEK (nie dotyczy osób, które kończyły staż podyplomowy przed dniem 01.10.2004 r.) i został skreślony z rejestru DIL w związku ze złożonym oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu.

W celu przyznania prawa wykonywania zawodu lekarz, lekarz dentysta składa następujące dokumenty:

 1. wniosek W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu
 2. orzeczenie o stanie zdrowia  –  ważne 3 miesiące od dnia wydania
 3. dowód osobisty
 4. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. z 2016 r. poz. 65)  tj. od dnia 18.01.2016 r. wszystkie osoby, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo składają zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego.
  Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie.
  Informacji o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu udziela p. Edyta Biegluk tel 22 559-13-42; e-mail e.biegluk@hipokrates.org
  Osoby, które ukończyły studia w innym języku niż język polski i posiadają obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 23.01.2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (M.P. z 2017 r. poz. 84) tj:
  – świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim
  – świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym i w języku polskim – LEP, LEK, LDEP,   LDEK są zwolnione z obowiązku  złożenia egzaminu z języka polskiego;
  jeżeli dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego będzie świadectwo złożenia LEK, LDEK, LEP lub LDEP należy do świadectwa dołączyć zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające, że egzanim był złożony w języku polskim
 5. dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu w ciągu ostatnich 5 lat
 6. dokument uprawniający do wykonywania zawodu wydany przez właściwe organy państwa, w którym lekarz, lekarz dentysta wykonywał zawód
 7. zaświadczenie o niekaralności zawodowej oraz potwierdzające brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w państwie, w którym lekarz wykonywał zawód, wydane przez właściwe organy tego państwa – ważne 3 miesiące od dnia wydania
 8. wyciąg z rejestru skazanych, wydany w państwie, z którego lekarz, lekarz dentysta przybywa – ważny 3 miesiące od dnia wydania
 9. 2 zdjęcia o wymiarach 35×45 mm do dowodu osobistego lub paszportu (zdjęcie biometryczne) wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Dokumenty wystawione w innym języku niż język polski powinny być przedłożone wraz z oryginałem tłumaczenia dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP lub tłumacza przysięgłego innego państwa członkowskiego UE.

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.

Podjęcie uchwały przez Dolnośląska Radę Lekarską o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty jest podstawą do wpisania lekarza, lekarza dentysty na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i wydania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty.

Prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty można odebrać wyłącznie osobiście.

Druki są dostępne w biurze DIL –  Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.07 – Rejestr Lekarzy)
lub do pobrania ze strony internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl) Rejestr Lekarzy/druki do pobrania

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?