Wydawanie zaświadczeń lekarzom, lekarzom dentystom zamierzającym podjąć wykonywanie zawodu na terenie UE

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu uprzejmie informuje, że uchwała nr 17/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14.09.2007 r. (ze zmianami) w sprawie zaświadczeń wydawanych przez okręgowe rady lekarskie oraz Naczelną Radę Lekarską na podstawie przepisów Unii Europejskiej o uznawaniu kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów określa w sposób szczegółowy wzory zaświadczeń wydawanych lekarzom i lekarzom dentystom, którzy zamierzają podjąć wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty w państwie członkowskim UE, oraz warunki jakie muszą być spełnione.

W związku z powyższym lekarze, lekarze dentyści członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej ubiegający się o wydanie ww. zaświadczeń składają w biurze DIL wniosek w tej sprawie.

Opłata za wydanie powyższych zaświadczeń wynosi – za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji (tzw. zaświadczenia unijne) wydawane na wniosek lekarza, lekarza dentysty przez okręgową radę lekarską albo Naczelną Radę Lekarską pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.
Od 01.01.2023 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490 zł – opłata za zaświadczenie wynosi 105,00 zł.

Pobieranie powyższych opłat z dniem 18.01.2106 r. wynika z art. 6 ust. 13 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dodanego na mocy art. 64 pkt. 4, lit. c ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zaświadczenie wydaje się w języku polskim – przetłumaczenie zaświadczenia na właściwy język należy dokonać we własnym zakresie.

Opłatę można uiścić w kasie DIL Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45; II piętro pokój nr 2.07 w godzinach:

  • 8:00 – 13:30 poniedziałek, środa, piątek;
  • 8:00 – 14:30 wtorek;
  • 8:00 – 15:00 czwartek.

lub na konto PKO BP SA 62 1020 5242 0000 2402 0349 0570 z dopiskiem „opłata za zaświadczenia do UE”.

Okres oczekiwania na wydanie zaświadczeń – do 2 tygodni.

Przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 w związku z art. 8 pkt. 3 i art. 39 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz U. z 2016 r. poz. 522) lekarze, którzy nie zrzekli się w Rzeczpospolitej Polskiej prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, a tym samym nadal pozostają członkami Dolnośląskiej Izby Lekarskiej są zobowiązani do opłacania składki członkowskiej na rzecz DIL zgodnie z Uchwałą nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 05.09.2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej.

Druki są dostępne w biurze DIL – Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.08 – Rejestr Lekarzy) lub na stronie internetowej DIL.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?