Obowiązki w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

Jakie obowiązki w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza spoczywają na przedsiębiorcy prowadzącym działalność gospodarczą?
Przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. Dz. U. Z 2016, poz.672 ze zmianami określają, że podmiotem korzystającym ze środowiska jest przedsiębiorca, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, a także osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki.
Podmiot korzystający ze środowiska użytkujący instalację, tj. stacjonarne urządzenie techniczne np. kotłownie oraz niestacjonarne urządzenia techniczne w tym służbowe środki transportu, jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości związanej z korzystaniem ze środowiska i uiszczenia stosownych opłat.
Powyższy obowiązek nie dotyczy lekarza lub lekarza dentysty praktykującego indywidualnie, który wykorzystuje prywatny samochód do celów prowadzonej działalności, a także opłacającego rachunki za ogrzewanie jako osoba prywatna, który nie otrzymuje faktury VAT wystawionej na praktykę.
Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona m.in. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, w oparciu o faktury za paliwa do eksploatowanych urządzeń oraz służbowych środków transportu i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do 31 marca za rok poprzedni.
Podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa wyżej przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.
Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska ,których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. W przypadku, gdy roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł, nie ma obowiązku przedkładania wykazu danych marszałkowi województwa.
Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zamieszczone są obowiązujące druki oraz stawki opłat .
Jednocześnie zgodnie z art. 7 ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273 ze zmianami), podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Wzór wykazu zawierającego informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. 2014, poz. 274 ze zmianami).
Raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?