Składka a wykonywanie zawodu za granicą lub zaprzestanie wykonywania zawodu

Dział Windykacji Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż wykonywanie zawodu lekarza za granicą przez osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wpisaną na listę członków DIL we Wrocławiu oraz opłacanie tam składek, nie zwalnia z obowiązku opłacania składek również w Polsce. Brak jest bowiem jakichkolwiek podstaw prawnych do zastosowania wobec takich osób zwolnienia, bądź też zaniechania poboru składki.

Podobnie przedstawia się sytuacja lekarza, który zaniechał faktycznego wykonywania zawodu lekarza (np. pracując wyłącznie w firmie farmaceutycznej). Należy stwierdzić, iż okoliczność nie wykonywania zawodu lekarza przez okres ponad 5 lat nie stanowi samoistnej podstawy do skreślenia lekarza z listy członków izby lekarskiej, gdyż nie przewiduje tego art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j., Dz. U. z 2008r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.), który stwierdza jedynie, że „lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który nie wykonuje go przez okres dłuższy niż 5 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomienia o tym właściwej okręgowej rady lekarskiej i odbycia przeszkolenia”. Za niezgodny z obecnym stanem prawnym należy uznać wniosek, jakoby nie wykonywanie zawodu lekarza przez okres dłuższy niż 5 lat powodowało samoistną utratę prawa wykonywania zawodu i w konsekwencji skreślenie z listy członków okręgowej izby lekarskiej.

Ponadto należy wskazać, że na członkach izb lekarskich w świetle art. 49 ust. 7 pkt 1 w zw. z art. 49 ust. 5 pkt 31 ustawy o izbach lekarskich ciąży obowiązek poinformowania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu w terminie 30 dni o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z powyższym wszystkie osoby wskazane powyżej, tj. lekarze, którzy wykonują zawód zagranicą lub zaniechali wykonywania zawodu lekarza są nadal zobowiązani do opłacania składki członkowskiej. Jedyną możliwością uniknięcia poboru składek członkowskich, jest złożenie przez zainteresowanego pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu oraz dostarczenie dokumentu „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU” do działu Rejestr Lekarzy w DIL we Wrocławiu. Powoduje to skreślenie zainteresowanego z listy członków izby oraz niemożność wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?