Uproszczony dostęp do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

Dolnośląska Izba Lekarska
Strona główna > Uproszczony dostęp do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

Uproszczony dostęp do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

-wykaz dokumentów jakie należy złożyć w DIL celem ubiegania się o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty lub prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia

PWZ warunkowe

Przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarzowi, lekarzowi dentyście, który posiada obywatelstwo ukraińskie i który uzyskał kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Postępowanie dotyczy lekarza, lekarza dentysty, który posiada obywatelstwo ukraińskie i który uzyskał kwalifikacje zawodowe poza terytorium Unii Europejskiej i zamierza wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie leczniczym na podstawie decyzji Ministra Zdrowia.

 

Złożenie wniosku o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

W celu przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i uzyskania wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek W-2F,
 2. dokument tożsamości,
 3. decyzja Ministra Zdrowia,
 4. dyplom,
 5. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty (jeśli taki tytuł lekarz/dentysta posiada),
 6. orzeczenie o stanie zdrowia– (dokument ważny 3 miesiące od daty wydania przez lekarza medycyny pracy),
 7. dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź wykonuje zawód – dokument ważny 3 miesiące od daty wydania lub w przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu oświadczenie
 8. oświadczenie wskazujące podmiot leczniczy, w którym lekarz zamierza wykonywać zawód (w sytuacji, kiedy lekarz/dentysta znalazł pracodawcę, który będzie chciał go zatrudnić),
 9. zaświadczenie z podmiotu leczniczego (o którym mowa w pkt 8) o zamiarze zatrudnienia lekarza/dentysty,
 10. dokumenty określające przebieg i czas trwania studiów oraz odbytego szkolenia specjalizacyjnego -jeżeli takie szkolenie zostało odbyte (suplement do dyplomu lekarza/ dentysty, dyplomu lekarza/dentysty specjalisty),
 11. oświadczenie RODO,
 12. 2 zdjęcia (biometryczne),
 13. książka pracy a w przypadku jej braku oświadczenie o zatrudnieniu,
 14. oświadczenie o publikacji zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy
 15. certyfikaty potwierdzające znajomość języka polskiego (jeśli lekarz/dentysta posiada).

Dokumenty wystawione w innym języku niż język polski powinny być przedłożone wraz
z oryginałem tłumaczenia dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP lub tłumacza przysięgłego innego państwa członkowskiego UE. Dokument tożsamości nie wymaga tłumaczenia.

 

PWZ na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia

Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarzowi, lekarzowi dentyście, który uzyskał kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

Postępowanie dotyczy lekarza, lekarza dentysty, który uzyskał kwalifikacje zawodowe poza terytorium Unii Europejskiej i zamierza wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w określonym zakresie, okresie i miejscu zatrudnienia na podstawie decyzji Ministra Zdrowia.

Złożenie wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia

W celu przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i uzyskania wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek W-2E,
 2. dokument tożsamości,
 3. decyzja Ministra Zdrowia,
 4. dyplom,
 5. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty,
 6. orzeczenie o stanie zdrowia – (dokument ważny 3 miesiące od daty wydania przez lekarza medycyny pracy),
 7. dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź wykonuje zawód – dokument ważny 3 miesiące od daty wydania lub w przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu oświadczenie
 8. zaświadczenie wydane przez podmiot leczniczy potwierdzające zamiar zatrudnienia,
 9. dokument potwierdzający wykonywanie zawodu jako lekarz specjalista w danej dziedzinie medycyny przez okres co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat a w przypadku braku dokumentu w Polsce – oświadczenie o zatrudnieniu,
 10. dokumenty określające przebieg i czas trwania studiów oraz odbytego szkolenia specjalizacyjnego,
 11. oświadczenie RODO,
 12. 2 zdjęcia biometryczne,
 13. dokumenty odnoszące się do znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie umożliwiającym wykonywanie zawodu lekarza,
 14. oświadczenie o publikacji zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy

Dokumenty wystawione w innym języku niż język polski powinny być przedłożone wraz z oryginałem tłumaczenia dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP lub tłumacza przysięgłego innego

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?