Regulamin wyborczy kół DIL

Załącznik do uchwały DRL nr 105/2017 z dnia 19.10.2017 r.

REGULAMIN WYBORCZY KÓŁ DIL

 1. Koła tworzone są przez lekarzy w miejscu pracy (zakład opieki zdrowotnej) albo na określonym terytorium (np. dzielnica, miasto). W skład koła wchodzą lekarze aktualnie wykonujący zawód oraz lekarze emeryci lub renciści będący członkami DIL.
 2. Zebranie wyborcze koła wybiera przewodniczącego oraz co najmniej 2 członków zarządu koła.
 3. W skład zarządu koła wchodzą: przewodniczący, wybrani na zebraniu wyborczym członkowie zarządu oraz delegaci na Zjazd DIL należący do koła.
 4. Wybory przeprowadzane są przez Komisję Wyborczą, której skład i przewodniczącego zatwierdza Dolnośląska Rada Lekarska spośród osób zaproponowanych przez koło.
 5. Wybory przewodniczącego i wybieranych na zebraniu członków dokonuje się osobno, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków koła.
 6. W razie braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin zebrania, na którym nie obowiązuje w/w wymóg obecności co najmniej połowy członków koła.
 7. Lekarze należący do rejonu wyborczego koła powinni być powiadomieni (za potwierdzeniem) o terminie i miejscu zebrania przynajmniej 14 dni przed tym terminem.
 8. O możliwości odbycia pierwszego i drugiego terminu zebrania wyborczego tego samego dnia należy poinformować wyborców w piśmie, o którym mowa w pkt.7.
 9. Podział funkcji dokonują między sobą członkowie zarządu koła. Decyzje finansowe podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków zarządu koła. Do wniosku o dofinansowanie ze środków koła należy dołączyć listę obecności z posiedzenia Zarządu.
 10. O wynikach wyborów i składzie osobowym zarządu koła Komisja Wyborcza informuje niezwłocznie Dolnośląską Radę Lekarską.
 11. Odwołanie przewodniczącego lub wybranych członków zarządu koła może nastąpić na zebraniu w obecności co najmniej połowy członków koła większością 2/3 głosów w taj-nym głosowaniu. Zebranie w tym celu zwołuje Dolnośląska Rada Lekarska na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków koła.
 12. Kadencja zarządu koła pokrywa się z kadencją Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.
 13. W wypadkach wątpliwych stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu wyborczego do rad okręgowych (uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej).

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?