Uchwała Nr 146/2022 w sprawie zmiany regulaminu Komisji Socjalnej DRL.

Załącznik do uchwały DRL nr 146/2022 z dnia 15.12.2022r.

REGULAMIN Komisji Socjalnej DRL

 1. Komisja Socjalna DRL, zwana dalej Komisją, działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 2. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o świadczenie socjalne są członkowie DIL oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Bezzwrotne zapomogi przyznaje się osobom wymienionym w pkt.1 regulaminu w celu:
  a) pokrycia kosztów leczenia,
  b) pokrycia kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych.
 4. Bezzwrotna zapomoga przysługuje także lekarzowi członkowi DIL, jeżeli znalazł się onw niedostatku, a jego miesięczny dochód nie przekracza 2.300 PLN brutto.
 5. Bezzwrotne zapomogi przyznaje się także osobom wymienionym w pkt.1 regulaminu, które zostały poszkodowane w wyniku zdarzeń losowych lub klęsk żywiołowych, tj.:
  a) pożar,
  b) powódź,
  c) kradzież.
 6. Osoba uprawniona do uzyskania bezzwrotnej zapomogi może się o nią ubiegać tylko 2 razy w roku. W wyjątkowych przypadkach Komisja może przyjąć wniosek złożony więcej niż 2 razy przez tą samą osobę i skierować w/w wniosek do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia przez DRL bądź Prezydium DRL.
 7. Bezzwrotne zapomogi przyznawane są przez Komisję na comiesięcznych posiedzeniach, po uprzednim zaopiniowaniu wniosków przez Przewodniczących Delegatur, właściwe koło terenowe lub powiatowe DIL.
 8. Osoba ubiegająca się o bezzwrotną zapomogę zobowiązana jest do udokumentowania osiąganych dochodów (odcinek renty, emerytury, zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia), przebiegu choroby (dokumentacja medyczna), wielkości doznanej szkody na skutek zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej (dokumenty potwierdzające wielkość doznanej szkody).
 9. Komisja przyznaje zapomogi do wysokości 5.000 PLN. Wnioski o wyższą kwotę rozpatrywane są przez Prezydium DRL lub Dolnośląską Radę Lekarską, po uprzedniej akceptacji Komisji.
 10. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za całość prac Komisji, przygotowuje projekt rocznego planu wydatków, podpisuje korespondencję i dokumenty oraz czuwa nad prawidłową realizacją wydatków Komisji.
 11. Komisja działa w ramach limitu środków finansowych przyznanych na pokrycie kosztów związanych z jej działalnością, uchwalonych przez Zjazd Delegatów DIL, po akceptacji wydatków przez DRL lub Prezydium DRL
 12. Obsługę administracyjną Komisji prowadzi Biuro DIL.

 

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?