Regulamin działania Komisji Młodych Lekarzy DRL

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2018 DRL z dnia 21.06.2018 r.

Regulamin działania Komisji Młodych Lekarzy DRL

§ 1

Komisja Młodych Lekarzy DRL, zwana dalej Komisją działa w oparciu o niniejszy Regulamin oraz zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 168).

§ 2

Komisja Młodych Lekarzy DRL jest stałą, wieloproblemową Komisją DRL, obejmującą swym działaniem wszystkie zagadnienia, jakimi zajmuje się samorząd lekarski w odniesieniu do młodych lekarzy, a w szczególności lekarzy stażystów i odbywających szkolenie specjalizacyjne. Jej głównymi zadaniami jest pomoc w/w lekarzom w problemach napotykanych podczas wykonywania zawodu lekarza, a także popularyzacja wiedzy o działaniach samorządu lekarskiego oraz integracja środowiska młodych lekarzy.

§ 3

  1. Przewodniczący Komisji i jej członkowie powoływani są uchwałą DRL
  2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
  3. Przewodniczący jest odpowiedzialny za całość prac Komisji, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom, rozwiązuje z sekretarzem bieżące sprawy, przygotowuje projekt rocznego planu wydatków, podpisuje korespondencję oraz dokumenty Komisji i czuwa nad prawidłową realizacją wydatków Komisji.
  4. W czasie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni jeden z Wiceprzewodniczących
  5. Sekretarz odpowiada za korespondencję i dokumentację Komisji, sporządza protokół z przebiegu obrad i zapis przyjętych uchwał, stanowisk, wniosków oraz oświadczeń.

§ 4

Komisja odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 4 razy w ciągu roku.

§ 5

Członkowie Komisji są zawiadamiani o terminie posiedzenia oraz o porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem Komisji.

§ 6

  1. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
  2. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§ 7

Członkowie zobowiązani są brać czynny udział w pracach Komisji.

§ 8

  1. Członek Komisji, który nie usprawiedliwi swojej nieobecności na dwóch posiedzeniach Komisji w ciągu roku, zostaje skreślony z listy członków. Skreślenie może zostać anulowane, pod warunkiem złożenia przez członka Komisji pisemnej deklaracji, w której ponownie wyrazi chęć dalszej pracy w Komisji.
  2. Decyzję o zachowaniu członkostwa podejmuje się na najbliższym posiedzeniu Komisji.
  3. Rezygnacja z członkostwa w Komisji wymaga formy pisemnej.

§ 9

Z każdego posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który przesyła się członkom Komisji wraz z zaproszeniem na kolejne posiedzenie Komisji.

§ 10

Komisja działa w ramach limitu środków finansowych przyznanych na pokrycie kosztów związanych z jej działalności, uchwalonych przez Zjazd Delegatów DIL, po akceptacji wydatku przez DRL lub Prezydium DRL.

Autor: dr n. med. Paweł Wróblewski, lek. Małgorzata Niemiec

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?