Regulamin działania Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji DRL

Załącznik do Uchwały Nr 78/2022 DRL z dnia 23.06.2022 r.

Regulamin działania Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji DRL.

§ 1

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji DRL, zwana dalej Komisją działa w oparciu o niniejszy Regulamin oraz zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 168).

§ 2

 1. Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji DRL jest stałą Komisją DRL.
 2. Celem działania Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji jest:
  • integrowanie środowiska lekarskiego poprzez organizację i współudział w organizowaniu imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych,
  • propagowanie w środowisku lekarskim zdrowego stylu życia, w oparciu o uprawianie sportu i czynnej turystyki,
  • podejmowanie działań mających na celu wspieranie działalności twórczej i artystycznej w środowisku lekarskim,
  • koordynowanie imprez sportowych i przedsięwzięć kulturalnych,
  • wspieranie działalności sportowej lekarzy,
  • organizowanie konferencji o tematyce medyczno-sportowej.
 3. Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji DRL wspiera sekcje grupujące lekarzy, zainteresowanych i aktywnie uprawiających poszczególne dyscypliny sportowe.

§ 3

 1. Lekarze uczestniczący w imprezach sportowych o charakterze Mistrzostw Polski lub zagranicznych o randze Mistrzostw Świata, w Olimpiadach, Igrzyskach Lekarskich mogą wnioskować do Komisji o sfinansowanie lub dofinansowanie uczestnictwa w w/w imprezach.
 2. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie pisemnego wniosku o refundację kosztów, złożonego przed rozpoczęciem imprezy sportowej.
 3. Koszt dofinansowania jednego uczestnika, członka DIL, nie powinien przekroczyć kwoty 200 EUR.
 4. W wyjątkowych przypadkach oraz w sytuacji, gdy impreza sportowa została objęta patronatem przez Dolnośląska Izbę Lekarską we Wrocławiu, kwota dofinansowania może być wyższa, i wymaga zatwierdzenia przez DRL lub Prezydium DRL.
 5. Po zakończeniu imprezy sportowej, na podstawie zgłoszonego wniosku, zaakceptowanego przez Prezesa i Skarbnika DRL, lekarz otrzymuje całkowite lub częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezie.
 6. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:
  • uregulowanie zobowiązań finansowych na rzecz Dolnośląskiej Izby Lekarskiej,
  • napisanie do Gazety DIL „Medium” artykułu na temat imprezy sportowej, której lekarz był uczestnikiem.
 7. Lekarz może wnioskować o dofinansowanie uczestnictwa w imprezie sportowej maksymalnie dwa razy do roku.

§ 4

 1. Przewodniczący Komisji i jej członkowie powoływani są uchwałą DRL.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera:
  • Zastępcę Przewodniczącego do spraw sportu i turystyki,
  • Zastępcę Przewodniczącego do spraw kultury,
  • Sekretarza Komisji do spraw organizacyjnych.
 3. Przewodniczący jest odpowiedzialny za całość prac Komisji, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom, rozwiązuje z Sekretarzem bieżące sprawy, przygotowuje projekt rocznego planu wydatków, podpisuje korespondencję oraz dokumenty Komisji i czuwa nad prawidłową realizacją wydatków Komisji.
 4. W czasie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni jeden z Zastępców Przewodniczącego.
 5. Sekretarz odpowiada za korespondencję i dokumentację Komisji, sporządza protokół z przebiegu obrad oraz zapis przyjętych uchwał, stanowisk, wniosków i oświadczeń.
 6. Protokół jest zatwierdzony przez członków Komisji na kolejnym posiedzeniu.

§ 5

Członkiem Komisji może zostać lekarz, członek DIL, który złoży deklarację chęci pracy w Komisji.

§ 6

 1. Komisja odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb.
 2. Członkowie Komisji są zawiadamiani o terminach posiedzeń mailowo lub telefonicznie.

§ 7

 1. Stanowiska i decyzje Komisji są wypracowywane w trakcie posiedzeń i są podejmowane zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§ 8

Wnioski i problemy z działalności Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji DRL są przedstawiane na posiedzeniach DRL przez Przewodniczącego lub Zastępców Przewodniczącego.

§ 9

 1.  Członkowie Komisji zobowiązani są brać czynny udział w pracach Komisji.
 2.  Komisja może podejmować decyzje drogą e-mailową.

§ 10

Komisja działa w ramach limitu środków finansowych przyznanych na pokrycie kosztów związanych z jej działalności, uchwalonych przez Zjazd Delegatów DIL po akceptacji wydatku przez DRL lub Prezydium DRL.

§ 11

Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro DIL.

Autor: dr n. med. Paweł Wróblewski, lek. Małgorzata Niemiec

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?