Regulamin działania Komisji Współpracy Międzynarodowej DRL

Załącznik do Uchwały Nr 114/2022 DRL z dnia 27.10.2022 r. 

Regulamin działania Komisji Współpracy Międzynarodowej DRL.

§ 1

Komisja Współpracy Międzynarodowej DRL, zwana dalej Komisją działa w oparciu o niniejszy Regulamin oraz zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 168).

§ 2

 1. Komisja jest stałą Komisją DRL.
 2. Celem działania Komisji jest planowanie, organizowanie, i koordynowanie kontaktów zagranicznych DIL w szczególności w zakresie integracji, wymiany doświadczeń i regulacji prawnych w dziedzinie medycyny.

§ 3

 1. Komisja zajmuje się koordynacją wszystkich spraw związanych z wyjazdem członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej za granicę w celu reprezentowania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.
 2. Wyjazd przedstawiciela DIL za granicę w celu reprezentowania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu następuje na wniosek Komisji w oparciu o uchwałę DRL lub Prezydium DRL.
 3. Zakres pełnomocnictwa i zadań osoby reprezentującej DIL określa Uchwała DRL lub Prezydium DRL.
 4. Z tytułu wyjazdu za granicę osobom reprezentującym DIL przysługują diety, ubezpieczenie i inne należności wypłacane ze środków finansowych DIL, stosownie do obowiązujących w przedmiotowym zakresie przepisów prawa.

§ 4

Komisja realizuje swoje zadania w następujący sposób:

 • występuje do DRL lub Prezydium DRL z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wyjazdu za granicę reprezentanta DIL, prowadzi ewidencję zaproszeń i wniosków wyjazdowych, analizuje sprawozdania członków DIL opisujące przebieg wyjazdu za granicę, przedstawia raz w roku DRL lub Prezydium DRL informacji w powyższym zakresie.
 • organizuje spotkania i konferencje z przedstawicielami środowiska lekarskiego z zagranicy.

§ 5

 1. Przewodniczący Komisji i jej członkowie powoływani są uchwałą DRL.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera:
  – Zastępcę Przewodniczącego Komisji
  – Sekretarza Komisji
 3. Przewodniczący jest odpowiedzialny za całość prac Komisji, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom, rozwiązuje z sekretarzem bieżące sprawy, przygotowuje projekt rocznego planu wydatków, podpisuje korespondencję oraz dokumenty Komisji i czuwa nad prawidłową realizacją wydatków Komisji.
 4. W czasie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego
 5. Sekretarz Komisji, odpowiada za korespondencję i dokumentację Komisji, sporządza protokół z przebiegu obrad oraz zapis przyjętych uchwał, stanowisk, wniosków oraz oświadczeń.
 6. Protokół jest zatwierdzony przez członków Komisji na kolejnym posiedzeniu.

§ 6

Członkiem Komisji może zostać lekarz lub lekarza dentysta, członek DIL, który złoży deklarację chęci pracy w Komisji.

§ 7

 1. Komisja odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb.
 2. Członkowie Komisji są zawiadamiani o terminach posiedzeń mailowo lub telefonicznie.

§ 8

 1. Stanowiska i decyzje Komisji są wypracowywane w trakcie posiedzeń i są podejmowane zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§ 9

 1. Członkowie Komisji zobowiązani są brać czynny udział w pracach Komisji.
 2. Członek Komisji, który nie usprawiedliwi swojej nieobecności na trzech posiedzeniach Komisji w ciągu roku, zostaje skreślony z listy członków. Skreślenie może zostać anulowane, pod warunkiem złożenia przez członka Komisji pisemnej deklaracji, w której ponownie wyrazi chęć dalszej pracy w Komisji.
 3. Decyzję o zachowaniu członkostwa podejmuje się na najbliższym posiedzeniu Komisji.

§ 10

Komisja działa w ramach limitu środków finansowych przyznanych na pokrycie kosztów związanych z jej działalności, uchwalonych przez Zjazd Delegatów DIL po akceptacji wydatku przez DRL lub Prezydium DRL.

§ 11

Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro DIL.

Autor: dr n. med. Paweł Wróblewski, lek. Małgorzata Niemiec

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?