Regulamin Komisji Etyki DRL

Uchwała Nr 9/2006
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
z dnia 12.01.2006 r.

w sprawie regulaminu Komisji Etyki DRL

Komisja Etyki, zwana dalej Komisją, działa zgodnie z przepisami ustawy o izbach lekarskich      z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. nr 30, poz. 158),  ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty      z dnia 5.12.1989 r. (Dz.U. nr 28 poz. 152) oraz Kodeksem Etyki Lekarskiej.

§ 1

1. Komisja podlega DRL.
2. Przewodniczącego Komisji powołuje DRL.
3. Kadencja Komisji trwa cztery lata i kończy się z upływem kadencji DRL.
4. Komisja wybiera spośród członków Prezydium w składzie: dwóch Zastępców i Sekretarza.

§ 2

1. Zadaniem Komisji jest sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza.
2. Celem Komisji jest krzewienie i propagowanie w środowisku lekarskich Dolnego Śląska ogólnych zasad etyki i deontologii zawodu lekarza.

§ 3

Komisja współpracuje towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo – rozwojowymi oraz samorządami innych zawodów zaufania publicznego w kraju i za granicą.

§ 4

1. Komisja realizuje swoje cele i zadania poprzez organizowanie co miesiąc spotkań członków Komisji z zaproszonymi audytorami z dziedziny nauki, etyki i prawa.
2. Komisja organizuje Ogólnopolską Konferencję „okrągłego Stołu” poświęconą problematyce etycznej i prawnej, dotyczącej wykonywania zawodu lekarza.

§ 5

1. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
3. Przewodniczący Komisji przedkłada podjęte uchwały do zatwierdzenia DRL lub Prezydium DRL.

§ 6

Komisja sporządza projekt preliminarza środków finansowych przeznaczonych na działalność Komisji w roku następnym.

§ 7

1. Przewodniczący Komisji przedkłada raz w roku DRL sprawozdanie z działalności Komisji.
2. Sprawozdanie podlega publikacji w Gazecie DIL „Medium”.

 

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?