Regulamin Komisji Kształcenia DRL

Uchwała Nr 113/2018
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
z dnia 6 września 2018 roku

w sprawie regulaminu Komisji Kształcenia DRL

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu uchwala regulamin Komisji Kształcenia DRL.

§ 2

Regulamin Komisji Kształcenia DRL we Wrocławiu, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchyla się załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 9/2006 DRL z dnia 12 stycznia 2006r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: dr n. med. Paweł Wróblewski, lek. Małgorzata Niemiec

Załącznik do uchwały nr 113 DRL z dnia 6.09.2018 r.

REGULAMIN
Komisji Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

1. Komisja Kształcenia, zwana dalej Komisją, działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

2. Celem działania Komisji jest zapewnienie i ułatwianie członkom Dolnośląskiej Izby Lekarskiej optymalnych warunków do realizacji kształcenia ustawicznego lekarza i lekarza dentysty we wszystkich jego formach.

3. Do zadań Komisji należy:

a) organizowanie zdarzeń edukacyjnych (kursów medycznych, konferencji i warsztatów),

b) wydawanie publikacji naukowych/monografii,

c) współpraca z Oddziałem Wyższych Kadr Medycznych Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawach specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,

d) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed i podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów,

e) współpraca z Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego UM we Wrocławiu oraz Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UM w zakresie realizacji szkoleń podyplomowych organizowanych przez jednostki UM we Wrocławiu,

f) wnioskowanie do NRL o przyznanie dotacji na organizację doskonalenia zawodowego,

g) rekomendowanie kandydatów na przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do zespołów ekspertów,

h) opiniowanie wniosków o wpis do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów,

i) rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie:

kursów lub staży obowiązkowych w ramach specjalizacji,
nieobowiązkowych kursów w ramach specjalizacji,
doskonalenia zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie ukończyli 35 roku życia,
zdarzeń edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów,
przewodów doktorskich i habilitacyjnych,

j) rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie różnych zdarzeń edukacyjnych organizowa-nych poza Komisją Kształcenia DRL,

k) rozpatrywanie wniosków o przyznanie nagrody dla lekarzy specjalizujących się, którzy zdali państwowy egzamin specjalizacyjny z wynikiem bardzo dobrym.

4. Członkami Komisji mogą być wszyscy chętni lekarze zrzeszeni w DIL po akceptacji przez Dolnośląską Radę Lekarską.

5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący powoływany przez Dolnośląską Radę Lekarską we Wrocławiu, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Komisji, którego Komisja wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu.

6. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za całość prac Komisji, przygotowuje projekt rocznego planu wydatków, podpisuje korespondencję i dokumenty oraz czuwa nad prawidłową realizacją wydatków Komisji.

7. Sekretarz Komisji, którego Komisja wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu, odpowiada za korespondencję i dokumentację Komisji, sporządza protokół z posiedzenia oraz zapis przyjętych uchwał, stanowisk, wniosków i oświadczeń.

8. Komisja odbywa posiedzenia w zależności od bieżących potrzeb. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji.

9. Stanowiska i decyzje Komisji są podejmowane w trakcie posiedzeń zwykłą większością głosów.

10. Członkowie są zawiadamiani o terminie posiedzenia oraz o porządku obrad co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem w formie pisemnej lub za pośrednictwem innych środków łączności (telefon, e-mail).

11. Dopuszcza się możliwość głosowania w sprawach pilnych i terminowych drogą elektroniczną w terminie 3 dni roboczych.

12. Komisja działa w ramach limitu środków finansowych przyznanych na pokrycie kosztów związanych z jej działalnością, uchwalonych przez Zjazd Delegatów DIL, po akceptacji wydatków przez DRL lub Prezydium DRL.

13. Obsługę administracyjną Komisji prowadzi Biuro DIL.

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?