Wojciech Sulka – przewodniczący Komisji Legislacyjnej DRL

Sprawozdanie Komisji Legislacyjnej za rok 2022

Komisja Legislacyjna DRL działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Dolnośląską Radę Lekarską Uchwałą nr 9/2006 z 12 stycznia 2006 r.

Komisja liczy obecnie 7 członków (Uchwała DRL nr 53/2022 z 5 maja 2022 r.).

W spotkaniach uczestniczą regularnie: dr n. med. Wojciech Sulka – przewodniczący Komisji Legislacyjnej DRL, lek. Halina Nawrocka, lek. Leszek Pałka, mec. Monika Huber-Lisowska – radca prawny DIL oraz lek. Stefan Zbieg (online).

Pozostali członkowie komisji uczestniczą w posiedzeniach osobiście lub online w miarę swoich możliwości czasowych.

Komisja Legislacyjna to jedyna Komisja Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, która spotyka się regularnie co 2 tygodnie.

Ta nadzwyczajna cykliczność spotkań wymuszona jest ilością i częstotliwością napływających do Izby projektów nowych lub nowelizowanych aktów prawnych, a także koniecznością ich szybkiego zaopiniowania.

Projekty aktów prawnych dostarczane są pocztą elektroniczną na skrzynkę każdego z członków komisji. Taka forma otrzymywania projektów zasadniczo wpłynęła na sposób procedowania podczas posiedzeń komisji.

Zapoznani z przedstawionymi projektami aktów prawnych, członkowie Komisji Legislacyjnej podczas posiedzenia przedstawiają swoje uwagi, przemyślenia i opinie.

Podczas dyskusji wybieramy, naszym zdaniem, optymalny kształt opinii do przedstawionego projektu.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 23 posiedzenia Komisji Legislacyjnej DRL. W okresie sprawozdawczym komisja opiniowała i wniosła uwagi do ponad 132 projektów aktów prawnych przedstawionych do konsultacji społecznych przez Marszałka Sejmu, Ministra Zdrowia, Ministra Finansów, Narodowy Fundusz Zdrowia, Naczelną Radę Lekarską, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Radę Ministrów oraz posłów.

Komisja opiniowała także projekty aktów prawnych stanowiących realizację obowiązków wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej.

Najważniejsze projekty aktów prawnych opiniowane przez Komisję Legislacyjną DRL w okresie sprawozdawczym: projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, projekt ustawy w sprawie zmiany o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, uchwałę NRL w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania PWZ lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, projekt zarządzenia Prezesa NFZ – warunki zawierania i realizacji umów – opieka psychiatryczna, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, projekt zarządzenia Prezesa NFZ – leczenie szpitalne – programy lekowe, projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, rządowy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podst. szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, projekt zarządzenia Prezesa NFZ – leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, projekt ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych, projekt zarządzenia Prezesa NFZ – onkologiczne świadczenia kompleksowe, projekt zarządzenia Prezesa NFZ Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu AOS, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i pomocniczych, projekt zarządzenia Prezesa NFZ – świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Onko-hematologicznego „PROH”, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, projekt rozporządzenia MZ w sprawie zakażeń i chorób zakaźnych objętych obowiązkiem przekazywania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez centra medycznej pomocy doraźnej, projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego badania stóp dzieci i młodzieży, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy, projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw, projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, rządowy projekt ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w  wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, który wpłynął do Naczelnej Izby Lekarskiej, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji, projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia uchylającego rozporządzenie w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia, projekt ustawy o systemie rejestracji zdarzeń niepożądanych i systemie kompensacji zdarzeń, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty.

Apelowaliśmy, i nadal to podtrzymujemy, by lekarze zainteresowani legislacją, członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej zgłaszali się do pracy w Komisji Legislacyjnej DRL lub nadsyłali nam wszelkie uwagi dotyczące złego funkcjonowania systemu prawnego w ochronie zdrowia.

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?