Alicja Marczyk-Felba – przewodnicząca Komisji Stomatologicznej DRL

Sprawozdanie Komisji Stomatologicznej za rok 2022

2022 rok był początkiem IX kadencji. Zgodnie z Uchwałą nr 36/2022 DRL z dnia 21.04.2022 r. przewodniczącą Komisji Stomatologicznej została lek. dent. Alicja Marczyk-Felba. Przewodnicząca zaprosiła lekarzy stomatologów do czynnego włączenia się w prace komisji, której skład został zatwierdzony przez Dolnośląską Radę Lekarską Uchwałą nr 52/2022 z dnia 05.05.2022 r. oraz Uchwałą 72/2022 z dnia 23.06.2022 r. Obecnie jest to zespół 39-osobowy, z którym współpracuje troje stałych gości.

W 2022 r. zorganizowano 5 spotkań Komisji Stomatologicznej DRL (17.03, 18.05, 28.09, 16.11, 14.12). Spotkanie na zakończenie VIII kadencji prowadziła lek. dent. Iwona Świętkowska, natomiast pierwsze spotkanie IX kadencji – 18 maja 2022 roku – nowo wybrana przewodnicząca lek. dent. Alicja Marczyk-Felba.

Na tym spotkaniu został zatwierdzony regulamin Komisji Stomatologicznej. Zgodnie z nim wybrano prezydium i pozostałe osoby funkcyjne: wiceprzewodniczącą – lek. stom. Małgorzatę Nakraszewicz i sekretarza – lek. stom. Krystynę Berdzik. Pełnomocnikami ds. stomatologii w delegaturach zostały: jeleniogórskiej – lek. stom. Barbara Polek, legnickiej – lek. stom. – Violetta Duży, oraz wałbrzyskiej – lek. stom. Iwona Świętkowska (nieobecna na spotkaniu), która wyraziła pisemną zgodę na przewodzenie tej delegaturze i na kolejnym spotkaniu (28.09) po przegłosowaniu dołączyła do prezydium komisji.

Po załatwieniu spraw proceduralnych przewodnicząca nakreśliła główne kierunki działania komisji. Priorytetem nadal pozostały szkolenia dla lekarzy stomatologów i w tym celu powołano zespół, którym kieruje Krystyna Berdzik. Odzwierciedleniem tego kierunku aktywności było zorganizowanie 8 szkoleń z Komisją Kształcenia, w tym 4 z Dolnośląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Tematyka była bardzo różnorodna, dotyczyła: nowości w leczeniu endodontycznym, stomatologii neuromięśniowej w nowoczesnej protetyce, zagadnień ortodontycznych, wybranych aspektów leczenia implantologicznego, estetycznej i funkcjonalnej odbudowy zębów w odcinku bocznym, interdyscyplinarnych problemów w gabinetach stomatologicznych, wypalenia zawodowego oraz rekonstrukcji overdenture na zębach i wszczepach.

Równie istotnym kierunkiem działań było monitorowanie przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i inne organy decydujące o wykonywaniu zawodu lekarza stomatologa. Jest to realizowane w zespole, któremu przewodniczy Małgorzata Nakraszewicz.

W zakresie szeroko pojętej legislacji zespół zajmował się na bieżąco opiniowaniem pojawiających się projektów aktów prawych. Były to głównie projekty rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.

W październiku 2022 r. nastąpiła zmiana w przepisach dotycząca zastosowania amalgamatu do wypełnień ubytków zębowych, polegająca na wycofaniu go z praktyki. W zamianie w wykazie materiałów pojawiła się gama materiałów glasjonomerowych. Pomimo wprowadzenia obowiązku posiadania separatorów amalgamatu, nie ma nadal jednoznacznych rozwiązań prawnych, a tym bardziej praktycznych – dotyczących odbioru wkładów z separatorów.
Niewątpliwie ważną inicjatywą było wystąpienie Komisji Stomatologicznej do Naczelnej Rady Lekarskiej i Ministra Zdrowia, o podjęcie działań mających na celu ustawowe uregulowanie udziału lekarza dentysty w systemie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku choroby nowotworowej pacjenta, zarówno w sytuacji wystawienia przez lekarza karty DILO (nowotwór usytuowany poza obrębem głowy i szyi) jak i podejrzenia u pacjenta zmiany nowotworowej w obrębie głowy i szyi. Pomysłodawcami tej inicjatywy byli kol. Monika Rutkowska i kol. Amadeusz Kuźniarski, a w formę apelu ubrała to Małgorzata Nakraszewicz. Uwagę zwraca fakt, że do dnia dzisiejszego lekarz dentysta, pracujący poza oddziałem szpitalnym, nie ma prawa wystawienia karty DILO, niezależnie od stwierdzonego stopnia zaawansowania choroby.

Kolejną sprawą, która wymaga ustawowej regulacji, jest ustalenie szybkiej ścieżki leczenia stomatologicznego pacjentów, u których choroba nowotworowa jest już faktem i są oni przygotowywani do terapii systemowej, bądź są już leczeni. Będziemy za nią lobbowali, jako rozwinięcie poprzedniego apelu. Ustawowy zapis o konieczności realizacji świadczeń stomatologicznych w ramach NFZ dla pacjentów w trakcie diagnostyki zapewniłby im właściwą opiekę. Naszym celem jest szybkie zwiększenie wykrywalności zmian onkologicznych w obrębie głowy i szyi poprzez wdrożenie odpowiednich aktów legislacyjnych.

Kolejnym ważnym tematem, nad którym pracowała komisja, była ocena częstego stacjonowania dentobusu w dużych miastach Dolnego Śląska, z pominięciem tzw. białych plam, co było niezgodne z założeniem ustawowym. Wobec powyższego Komisja Stomatologiczna DRL wystąpiła zarówno do wojewody dolnośląskiego jak i DOW NFZ o przeprowadzenie analizy funkcjonowania dentobusów, ich postojów i struktury wykonywanych świadczeń.

W ramach innego rodzaju działalności przewodnicząca zaproponowała członkom komisji również aktywność integracyjno-rekreacyjną środowiska stomatologów poprzez organizację wyjazdów w interesujące miejsca na terenie poszczególnych delegatur DIL i spotkań z ciekawymi ludźmi oraz z okazji różnych uroczystości w Golden Records Club. Padły już pierwsze propozycje złożone przez Barbarę Polek, Violettę Duży i Alicję Marczyk-Felbę, które będą realizowane w miesiącach wiosenno-jesiennych.

Przewodnicząca zadeklarowała podtrzymanie wieloletniej, bardzo dobrej współpracy z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym i Wydziałem Lekarsko-Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w organizacji szkoleń dla lekarzy. Komisja będzie kontynuowała również wieloletnią współpracę z Wydziałem Zdrowia Urzędu miasta Wrocławia w propagowaniu zdrowia jamy ustnej poprzez uczestnictwo w akcjach przygotowywanych przez wydział i zaangażowanie w programach profilaktyki przedszkolnej i szkolnej. Komisja Stomatologiczna włączy się aktywnie w obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, którego organizatorem jest Światowa Federacja Dentystyczna (FDI World Dental Federation). W 2023 roku obchody tego dnia we Wrocławiu odbędą się 18 marca na terenie dwóch galerii handlowych, przygotowane we współpracy z czterema instytucjami: Komisją Stomatologiczną DRL, Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Wydziałem Zdrowia miasta Wrocławia i Stowarzyszeniem Polskich Studentów Stomatologii. Akcję na taką skalę komisja organizuje po raz pierwszy, gdzie będą przeprowadzane przeglądy jamy ustnej pacjentów, nauka prawidłowego szczotkowania, konsultacje lekarskie kładące szczególny nacisk na informacje o zapobieganiu chorobom nowotworowym jamy ustnej, głowy i szyi. Przez sześć godzin pracować będą zespoły, w skład których wejdą: lekarz (członkowie Komisji Stomatologicznej), higienistki stomatologiczne i przyszli lekarze, a obecnie studenci Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przygotowywane są liczne materiały edukacyjne i upominki, co zawdzięczamy dużej aktywności PTS-u i studentów, a galerie zapewnią rozpropagowanie tej akcji wśród swoich klientów (hostessy w odpowiednich strojach) oraz włączą się w przygotowanie stanowisk. Wydział Zdrowia czyni starania w celu umieszczenia spotu reklamującego powyższą akcję i jej podstawowe treści w środkach komunikacji miejskiej. Pod koniec 2022 roku dołączyła do nas w charakterze gości o stałym statusie dwójka studentów reprezentująca Stowarzyszenie Polskich Studentów Stomatologii.

W trakcie wszystkich spotkań komisji poruszane były zawsze aktualne problemy istotne dla środowiska dolnośląskich stomatologów. Członkowie komisji uczestniczyli w konferencjach organizowanych przez inne izby lekarskie, na które otrzymywaliśmy zaproszenia i zawsze na łamach „Medium” zamieszczane były artykuły informujące o tematyce wykładów, aby ta wiedza mogła dotrzeć do jak najszerszego kręgu lekarzy dentystów. Była to również okazja do zaproszenia wykładowców na szkolenia do naszej Izby.

Komisja zawsze zapraszała na swoje posiedzenia, w celu uhonorowania, lekarzy stomatologów, którzy zostali nagrodzeni bądź wyróżnieni za działalność lekarską lub samorządową. 18 maja naszym gościem był kol. Piotr Laska, działający w samorządnie od I kadencji, zarówno jako członek Komisji Stomatologicznej, Rady Lekarskiej w różnych kadencjach oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej DIL i członek Komisji Rewizyjnej Naczelnej Rady Lekarskiej. Lek. Laska otrzymał odznaczanie „Meritus pro Medicis” przyznawane lekarzom i innym osobom szczególnie zasłużonym dla środowiska samorządu lekarskiego. Odznaczenie to otrzymała do tej pory tylko dwójka lekarzy stomatologów; w roku 2010 – lek dent. Teresa Bujko i w roku 2013 – dr n. med. Ryszard Rzeszutko. Czekamy na spotkanie z naszym kolegą z Wałbrzycha Maciejem Żakiem, który otrzymał od Prezydenta RP Złoty Medal „Za Długoletnią Służbę”, oraz Honorową Odznakę „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” od Ministra Zdrowia jeszcze w październiku 2022 roku, ale jest osobą na tyle aktywną i zajętą, że jeszcze, mimo zaproszenia, do nas nie dotarł. Czynione są starania z obydwu stron aby do tego spotkania doszło.

Dzięki inicjatywie dr n. med. Marcie Pilak Komisja Stomatologiczna od wielu lat uroczyście obchodzi rocznice 90. urodzin naszych nauczycieli akademickich. We wrześniu 2022 r. przewodnicząca komisji odwiedziła jubilata dr. n. med. Zdzisława Dobaczewskiego, przekazała mu gratulacje od prezesa DRL i Komisji Stomatologicznej, wręczyła okolicznością plakietkę z wizerunkiem św. Apolonii, patronki lekarzy stomatologów, bukiet czerwonych róż i zamówiony na tę okoliczność tort ze specjalną dedykacją. Artykuł o tej uroczystości został opublikowany w „Medium”.

Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy aktywnie włączyli się w prace komisji, dzięki czemu realizujemy nasze zamierzenia. Doceniając wkład wszystkich, muszę podkreślić, że dwie osoby: wiceprzewodnicząca Małgorzata Nakraszewicz i przewodnicząca zespołu ds. kształcenia Krystyna Berdzik, doskonale wywiązały się z dedykowanych im obowiązków.

W pierwszym roku obecnej kadencji komisję z dużym zaangażowaniem prowadzą od strony administracyjno-organizacyjnej dwie panie: mgr Marta Wawrzyniak i lic. Barbara Maciążek, wykazując się dużą kreatywnością, profesjonalizmem i sprawnością działania, co sobie bardzo cenię i za co serdecznie dziękuję.

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?