Małgorzata Niemiec – przewodnicząca Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego DRL

Sprawozdanie z Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego za rok 2022

Uchwałą nr 38/2022 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu z dnia 21.04.2022 r. zatwierdzono skład Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego. Przewodniczącą komisji ponownie została lek. Małgorzata Niemiec. Członkowie komisji to: lek. dent. Alicja Marczyk-Felba, lek. Bożena Kaniak, lek. dent. Barbara Polek, dr n. med. Dorota Radziszewska, lek. Ryszard Kępa, dr n. med. Wojciech Florjański.

Do zadań Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego należy:

 1. sprawdzanie formalnej poprawności wniosków, przyjmowanie oświadczeń oraz sprawdzanie kompletności dokumentów,
 2. przeprowadzanie postępowania w sprawie uznania formalnych kwalifikacji lekarza i kwalifikacji w zakresie specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych,
 3. potwierdzanie formalnych kwalifikacji lekarza będącego członkiem danej okręgowej izby lekarskiej, albo którego dane znajdują się w ewidencji lub archiwum akt osobowych i posiadającego kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia odbytego na obszarze RP,
 4. opiniowanie wniosków lekarzy cudzoziemców ubiegających się o prawo wykonywania zawodu na terenie DIL,
 5. opiniowanie wniosków o przyznanie prawa wykonywania zawodu na podstawie decyzji Ministra Zdrowia,
 6. przeprowadzanie w uzasadnionych przypadkach rozmowy z lekarzem, mającej na celu uzyskanie niezbędnej informacji,
 7. przedstawianie stanowiska komisji Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej,
 8. sprawowanie w imieniu Dolnośląskiej Rady Lekarskiej nadzoru nad:
  – prawidłowością prowadzenia rejestru lekarzy i jego aktualizacji we współpracy z Centralnym Rejestrem,
  – zabezpieczeniem danych zawartych w rejestrze,
  – wystawianiem i wydawaniem dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu i ich aktualizacji,
  – prowadzeniem zbioru akt osobowych i archiwum lekarzy,
  – wydawanie zaświadczeń lekarzom, lekarzom dentystom niezbędnych przy ubieganiu się o pracę w państwach Unii Europejskiej,
 9. współdziałanie z innymi komisjami Dolnośląskiej Rady Lekarskiej oraz Komisją Organizacyjną Naczelnej Rady Lekarskiej,
 10. współdziałanie z komisjami ds. rejestracji i organami innych okręgowych izb lekarskich,
 11. prowadzenie z upoważnienia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej korespondencji z organami centralnej i terenowej administracji rządowej, administracji samorządowej, szkołami wyższymi, zakładami opieki zdrowotnej w sprawach dotyczących przyznawania prawa wykonywania zawodu i prowadzenia rejestru lekarzy,
 12. opiniowanie wniosków jednostek ubiegających się o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych,
 13. wskazanie miejsca odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy, którzy zgłosili się do DIL i otrzymali prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego i przedstawienie stanowiska komisji Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej w celu podjęcia stosownej uchwały,
 14. powiadomienie Urzędu Marszałkowskiego o ilości lekarzy, lekarzy dentystów stażystów rozpoczynających staż podyplomowy,
 15. powiadomienie jednostek o ilości lekarzy, lekarzy dentystów skierowanych na staż podyplomowy.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 Komisja ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego zaopiniowała następujące wnioski:

 1. w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego – 506,
 2. w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego – cudzoziemcy – 58,
 3. w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty po stażu podyplomowym – 547,
 4. w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty po stażu podyplomowym – cudzoziemcy – 51,
 5. w sprawie ponownego przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty – cudzoziemcy – 22,
 6. w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty – po uzyskaniu obywatelstwa polskiego – 14,
 7. w sprawie wpisania na listę członków DIL, wpisu do rejestru i wydania nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty – w związku z podjęciem wykonywania zawodu na obszarze RP – przeniesienie z ewidencji lekarzy – 1,
 8. w sprawie wpisania lekarzy, lekarzy dentystów na listę członków DIL i wpisania do rejestru w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej – 76,
 9. w sprawie stwierdzenia odbycia przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty – 0,
 10. w sprawie wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty – 5,
 11. w sprawie uznania formalnych kwalifikacji lekarza, lekarza dentysty wpisania na listę członków DIL i wydanie prawa wykonywania zawodu – 5,
 12. w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na podstawie decyzji Ministra Zdrowia – 166,
 13. inne uchwały – 2.

Ogółem zaopiniowano 1453 wnioski.

W roku 2022 na staż podyplomowy skierowano 556 stażystów, w tym 462 lekarzy i 94 lekarzy dentystów, w tym:

 • na staż podyplomowy rozpoczynający się 01.03.2022 r. skierowano 30 stażystów, w tym 24 lekarzy i 6 lekarzy dentystów,
 • na staż podyplomowy rozpoczynający się 01.10.2022 r. skierowano 513 stażystów, w tym 428 lekarzy i 85 lekarzy dentystów,
 • na staż podyplomowy rozpoczynający się w innym terminie na podstawie zgody Ministra Zdrowia – 13 stażystów, w tym 10 lekarzy i 3 lekarzy dentystów.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.20223 – 246 lekarzy i lekarzy dentystów członków DIL złożyło podania o zaświadczenia niezbędne przy ubieganiu się o pracę w państwach Unii Europejskiej.

Ogółem wydano – 270 zaświadczeń dla lekarzy i lekarzy dentystów takich jak:
– zaświadczenie o posiadaniu formalnych kwalifikacji, zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania zawodu, zaświadczenie o postawie etycznej, zaświadczenie o okresie zatrudnienia, zaświadczenie dla lekarzy, którzy ukończyli studia poza obszarem Unii Europejskiej, zaświadczenie o równorzędności tytułu lekarza stomatologa z tytułem lekarza dentysty, zaświadczenia o równorzędności specjalizacji.

Na dzień 31.12.2022 r. ilość członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej wynosiła 17360 osób.

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?