Zadania Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i Stażu Podyplomowego

 • Sprawdzanie formalnej poprawności wniosków, przyjmowanie oświadczeń oraz sprawdzanie kompletności dokumentów.
 • Przeprowadzanie postępowania w sprawie uznania formalnych kwalifikacji lekarza i kwalifikacji w zakresie specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych.
 • Potwierdzanie formalnych kwalifikacji lekarza będącego członkiem danej okręgowej izby lekarskiej, albo którego dane znajdują się w ewidencji lub archiwum akt osobowych i posiadającego kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia odbytego na obszarze RP.
 • Opiniowanie wniosków lekarzy cudzoziemców ubiegających się o prawo wykonywania zawodu na terenie DIL.
 • Przeprowadzanie w uzasadnionych przypadkach rozmowy z lekarzem mającej na celu uzyskanie niezbędnej informacji.
 • Przedstawianie stanowiska Komisji Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej.
 • Sprawowanie w imieniu Dolnośląskiej Rady Lekarskiej nadzoru nad:
  • prawidłowością prowadzenia rejestru lekarzy i jego aktualizacji we współpracy z Centralnym Rejestrem;
  • zabezpieczeniem danych zawartych w rejestrze;
  • wystawianiem i wydawaniem dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu i ich aktualizacji;
  • prowadzeniem zbioru akt osobowych i archiwum lekarzy;
  • wydawaniem zaświadczeń lekarzom, lekarzom dentystom niezbędnych przy ubieganiu się o pracę w państwach Unii Europejskiej;
 • Współdziałanie z innymi Komisjami Dolnośląskiej Rady Lekarskiej oraz Komisją Organizacyjną Naczelnej Rady Lekarskiej.
 • Współdziałanie z komisjami ds. rejestracji i organami innych okręgowych izb lekarskich.
 • Prowadzenie z upoważnienia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej korespondencji z organami centralnej i terenowej administracji rządowej, administracji samorządowej, szkołami wyższymi, podmiotami leczniczymi w sprawach dot. przyznawania prawa wykonywania zawodu i prowadzenia rejestru lekarzy.
 • Opiniowanie wniosków jednostek ubiegających się o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.
 • Wskazanie miejsca dobywania stażu podyplomowego dla lekarzy, którzy zgłosili się do DIL i otrzymali ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty i przedstawienie stanowiska Komisji Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej celem podjęcia stosownej uchwały.
 • Powiadomienie urzędu marszałkowskiego o ilości lekarzy, lekarzy dentystów stażystów rozpoczynających staż podyplomowy.
 • Powiadomienie jednostek o ilości lekarzy, lekarzy dentystów skierowanych na staż podyplomowy.
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał zjazdu lekarzy, Naczelnej Rady Lekarskiej i okręgowej rady lekarskiej.

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?