Rzecznicy Praw Lekarza IX kadencji

Przewodnicząca

Przewodnicząca Delegatury Wałbrzyskiej

Przewodnicząca Delegatury Wałbrzyskiej

Dorota Radziszewska

Członkowie

Przewodnicząca Delegatury Wrocławskiej

Przewodnicząca Delegatury Wrocławskiej

Bożena Kaniak

Przewodnicząca Delegatury Jeleniogórskiej

Przewodnicząca Delegatury Jeleniogórskiej

Barbara Polek

Przewodniczący Delegatury Legnickiej

Przewodniczący Delegatury Legnickiej

Ryszard Kępa

Uchwała Nr   42/2022
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
z dnia 5 maja 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 48/2018 DRL z dnia 10 maja 2018 roku dotyczącej powołania Zespołu Rzeczników Praw Lekarza DIL

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich tekst jednolity (Dz. U. z 2021 r poz.1342) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zmienia uchwałę nr 48/2018 DRL z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie powołania Rzeczników Praw Lekarza Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w następujący sposób:
§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu powołuje Zespół Rzeczników Praw Lekarza  w składzie Wiceprezesów Delegatur.

Przewodniczący Zespołu:

  • Rzecznik Praw Lekarza delegatury wałbrzyskiej

Członkowie Zespołu:

  • Rzecznik Praw Lekarza delegatury wrocławskiej
  • Rzecznik Praw Lekarza delegatury jeleniogórskiej
    Rzecznik Praw Lekarza delegatury legnickiej

§ 2

§ 4 i 5 Regulaminu działania Zespołu Rzeczników Praw Lekarza Dolnośląskiej Izby Lekarskiej otrzymuje brzmienie:
4. Wysokość udzielonej w indywidualnej sprawie pomocy nie może przekraczać kwoty 2 500 złotych brutto
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium DRL lub Dolnośląska Rada Lekarska na wniosek Zespołu Rzeczników Praw Lekarza DIL może zwiększyć wysokość pomocy do kwoty 5 000 złotych brutto.

§ 3

W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 4

Jednolity tekst uchwały oraz Regulaminu działania Zespołu Rzeczników Praw Lekarza DIL stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: dr n. med. Paweł Wróblewski, lek. Małgorzata Niemiec

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?