Marek Kaźmierczyk – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIL

Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL za rok 2022

Podczas XLI Zjazdu Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 2 kwietnia 2022 r. zostałem przez państwa obdarzony mandatem zaufania i wybrany do pełnienia funkcji Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Jest to dla mnie nowe doświadczenie, mimo że od 2005 r. nieprzerwanie pełniłem funkcję zastępcy OROZ. Jednak jako zastępca, w imię przyjętej zasady, miałem wgląd jedynie do spraw, które zostały mi przydzielone w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Obecnie, jako okręgowy rzecznik, zapoznaję się z całą korespondencją wpływającą do biura. Skupiając się na podstawowym zadaniu rzecznika, tj. wykonywaniu czynności sprawdzających i prowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy podkreślenia wymaga, że każda skarga, przede wszystkim w ocenie jej autorów, przedstawia problem, z którym spotkali się w kontaktach z ochroną zdrowia, a zarzuty w nich sformułowane potrafią niejednokrotnie zaskoczyć swoją słusznością jak i bezzasadnością. Jednak niezależnie od skali poruszanego problemu, praktyka nakazuje indywidualne podejście do każdej skargi, by podjęta decyzja końcowa była uzasadniona pod względem merytorycznym i prawnym.

Na podstawie danych zawartych w repertorium ustalono, że w 2022 r. do Biura OROZ DIL wpłynęło ogółem 289 skarg. Najwięcej spraw (160) dotyczyło braku należytej staranności lekarzy w diagnozowaniu i leczeniu chorych. Na drugim miejscu znalazły się skargi dotyczące nieetycznego zachowania lekarza (56). Pozostałe skargi dotyczyły: poświadczenia nieprawdy np. w treści zaświadczenia lekarskiego (21), przewinienia przeciwko dokumentacji medycznej m.in. w postaci nieprowadzenia dokumentacji medycznej (14), naruszenia praw chorych psychicznie w zakresie leczenia i orzekania (2), naruszenia tajemnicy lekarskiej (1), udziału w reklamie (1), naruszenia art. 64 KEL (1) oraz innych przyczyn (33).

Na podstawie przeprowadzonych czynności sprawdzających zakończono 148 spraw w tym: 52 w inny sposób (np. przekazując do właściwego OROZ lub NROZ, do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej itd.), w 96 przypadkach postanowiono o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W roku, którego dotyczy sprawozdanie, podjęto decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w 151 sprawach. Natomiast na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego zakończono ogółem 197 spraw w tym: w 140 sprawach wydano postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego oraz w 57 sprawach sporządzono wnioski o ukaranie i skierowano do Okręgowego Sądu Lekarskiego.

Zgodnie z przepisami prawa, na decyzję merytoryczną kończącą postępowanie odmową wszczęcia lub umorzeniem postępowania wyjaśniającego, uprawnionym stronom przysługuje zażalenie do właściwego Okręgowego Sądu Lekarskiego. Z powyższego uprawnienia strony postępowania skorzystały w 43 sprawach, w tym: zaskarżono 15 decyzji o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz 28 postanowień o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, przy czym w 32 sprawach sąd utrzymał w mocy decyzję rzecznika, a w 11 uchylił i przekazał do dalszego prowadzenia postępowania.
Na wstępie niniejszego sprawozdania nawiązałem do XLI Zjazdu Delegatów DIL, podczas którego dokonano wyboru lekarzy do organów Izby Lekarskiej, w tym zastępców OROZ. W związku z tym, że w obecnym składzie jest wielu lekarzy, dla których działalność w organie dyscyplinarnym jest nowym doświadczeniem, zostało przeprowadzone szkolenie również z udziałem członków Okręgowego Sądu Lekarskiego, bowiem nie jest możliwe podjęcie właściwej decyzji bez posiadania aktualnej i rzetelnej wiedzy w zakresie obowiązującego prawa w procedowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Szkolenie to odbyło się w październiku 2022 r. w Zieleńcu, podczas którego uczestnicy mogli wysłuchać oraz zadawać pytania zaproszonym wykładowcom, tj. sędziemu Sądu Okręgowego oraz prokuratorowi Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. W tym miejscu pragnę podziękować

Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej za wyrażenie zgody na zorganizowanie oraz sfinansowanie tego wydarzenia. Podziękowania za pierwszy rok wspólnej pracy, za zaangażowanie i rzetelność w prowadzeniu postępowań kieruję do wszystkich zastępców OROZ DIL.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?