Lek. Małgorzata Niemiec – przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej za rok 2022

I.

Zgromadzenie wyborcze zwołane w ramach XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy 2 kwietnia 2022 r. dokonało wyboru członków Okręgowej Komisji Wyborczej IX kadencji. Zostali nimi: lek. Iwona Dattner-Hapon, lek. dent. Wojciech Florjański, dr n. med Przemysław Janusz, lek. Bożena Kaniak, lek. Ryszard Kępa, lek. Jacek Kolanko. lek. Małgorzata Niemiec, lek. Leszek Pałka, lek. dent. Barbara Polek, dr n. med. Dorota Radziszewska, lek. Janusz Wróbel.
Na pierwszym posiedzeniu IX kadencji Okręgowej Komisji Wyborczej odbyły się wybory na stanowiska funkcyjne. Przewodniczącą komisji została lek. Małgorzata Niemiec, wiceprzewodniczącą – lek. Bożena Kaniak, sekretarzem – dr n. med. Dorota Radziszewska.

II.

Okręgowa Komisja Wyborcza Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w okresie sprawozdawczym, tj. od 2.04.2022 r. do 31.12.2022 r. odbyła 3 posiedzenia. Ze względu na sytuację epidemiologiczną posiedzenia odbywały się w trybie hybrydowym z możliwością uczestnictwa online w posiedzeniu.

III.

1. Okręgowa Komisja Wyborcza, w okresie sprawozdawczym, tj. od 02.04.2022 r. do 31.12.2022 r. podjęła uchwały:

 • uchwała w sprawie wyboru spośród członków Okręgowej Komisji Wyborczej DIL osób na stanowiska funkcyjne
 • uchwała w sprawie wyboru spośród swoich członków komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów na stanowiska funkcyjne podczas zgromadzenia wyborczego Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
 • uchwała w sprawie wyboru spośród swoich członków komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów na stanowiska funkcyjne podczas zgromadzenia wyborczego Dolnośląskiej Rady Lekarskiej,
 • uchwała w sprawie wyboru spośród swoich członków komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów na stanowiska funkcyjne podczas zgromadzenia wyborczego Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL,
 • uchwała w sprawie wyboru spośród swoich członków komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów na stanowiska funkcyjne podczas zgromadzenia wyborczego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL.

2. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej, w okresie sprawozdawczym, tj. od 02.04.2022 r. do 31.12.2022 r. wydała obwieszczenia:

 • obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wyników wyborów XLI Zjazdu Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu IX kadencji,
 • 1 obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na stanowiska funkcyjne podczas zgromadzenia wyborczego Okręgowej Komisji Rewizyjnej DIL,
 • 1 obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na stanowiska funkcyjne podczas zgromadzenia wyborczego Dolnośląskiej Rady Lekarskiej,
 • 1 obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na stanowiska funkcyjne podczas zgromadzenia wyborczego Okręgowego Sądu Lekarskiego,
 • 1 obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na stanowiska funkcyjne podczas zgromadzenia wyborczego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL i jego zastępców.

3. Do Okręgowej Komisji Wyborczej wpłynęły w okresie sprawozdawczym, tj. od 02.04.2022 r. do 31.12.2022 r:

 • 4 zarządzenia prezesa DRL w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza na podstawie orzeczenia sądu lekarskiego oraz unieważnienie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu”,
 • 2 zarządzenie prezesa DRL w sprawie zakazu wykonywania zawodu lekarza na podstawie wyroku sądu o zastosowaniu środka karnego oraz unieważnienia dokumentu „Prawo wykonywania zawodu”,
 • 4 zarządzenia prezesa DRL w sprawie ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza/lekarza dentysty na podstawie orzeczenia sądu lekarskiego,
 • 19 zarządzeń prezesa DRL w sprawie skreślenia lekarza/lekarza dentysty z listy członków okręgowej izby lekarskiej z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
 • 39 zarządzeń prezesa DRL w sprawie skreślenia lekarza/lekarza dentysty z listy członków okręgowej izby lekarskiej z powodu przeniesienia do innej okręgowej izby lekarskiej,
 • 28 zarządzeń prezesa DRL w sprawie skreślenia lekarza/lekarza dentysty z listy członków okręgowej izby lekarskiej z powodu jego śmierci oraz unieważnienia dokumentu „Prawo wykonywania zwodu”.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza DIL przygotowała i przeprowadziła procedury wyborów, nadzorowała i ogłaszała wyniki wyborów na stanowiska funkcyjne Okręgowej Komisji Rewizyjnej DIL, Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, Okręgowego Sądu Lekarskiego, I i II zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IX kadencji.

5. Do Okręgowej Komisji Wyborczej 8 kwietnia 2022 r. wpłynął protest wyborczy. Okręgowa Komisja Wyborcza 11 kwietnia 2022 r. wydała opinię w sprawie otrzymanego protestu. Następnie na podstawie art. 44 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 1342) oraz § 31 ust. 5, 6 i 7 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich na stanowiska i tryb odwołania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczej, stanowiący załącznik nr 12 do Uchwały X Krajowego Zjazdu Lekarskiego z dnia 29 stycznia 2010 roku (tekst jednolity uchwały stanowi załącznik do obwieszczenia Prezesa NRL nr 7/16/VII z dnia 14 lipca 2016 roku ze zmianami) przekazano protest wyborczy wraz z opinią OKW DIL do Naczelnego Sądu Lekarskiego. Zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sądu Lekarskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. protest oddalono.

Pragnę serdeczne podziękować Koleżankom i Kolegom członkom Okręgowej Komisji Wyborczej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej za współpracę. Za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu wyborów na IX kadencję DIL dziękuję pani Agacie Gajewskiej. Dziękuję również Zespołowi Radców Prawnych Dolnośląskiej Izby Lekarskiej za doradztwo dla Okręgowej Komisji Wyborczej DIL oraz pani Marcie Wawrzyniak za obsługę administracyjną komisji.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?