Skrót artykułu Strzałka

KOREKTA PODATKU VAT W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM INWESTYCJI PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY NIERUCHOMOŚCI
PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 43 I 45
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ WE WROCŁAWIU.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA USŁUGĘ

KOREKTA PODATKU VAT W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM INWESTYCJI PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY NIERUCHOMOŚCI
PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 43 I 45 DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ WE WROCŁAWIU.

Dolnośląska  Izba  Lekarska  we  Wrocławiu  z  siedzibą  przy  ul.  Kazimierza Wielkiego  45  ogłasza  konkurs  ofert  na  usługę  –  korekta podatku VAT w związku zakończeniem inwestycji przebudowy i rozbudowy nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 i 45 Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

 Oczekiwany termin wykonaniaod dnia 02.09.2022 roku tj. od chwili przekazania dokumentów  przez  Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu  do dnia 10.10.2022 roku.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Oferta powinna zawierać cenę (netto i brutto) za wykonanie usługi.

2. Termin składania  ofert  upływa  w  dniu  16 sierpnia 2022  roku, godz.  12.00.

Oferty  należy  złożyć  w  siedzibie  Dolnośląskiej  Izby Lekarskiej we Wrocławiu (Sekretariat) przy ul. Kazimierza Wielkiego 45, 50-077  Wrocław  lub  drogą elektroniczną.

3. Otwarcie ofert nastąpi 18 sierpnia 2022 r.

4. Osoba uprawniona do  kontaktów  z  oferentami:  Z-Dyrektora  Biura  DIL ds. finansowych mgr Urszula Majchrzak (71) 798 80 87.

5. Opis kryteriów,  którymi  Zleceniodawca  będzie  się  kierował  przy wyborze oferty:
a. doświadczenie w zakresie rozliczania podatku VAT, w tym dokumenty zawierające nazwy firm, w których wykonywano usługę,
b.  cena za realizację usługi.

6. Dokumenty wymagane od oferenta:
a. aktualny odpis z  właściwego  rejestru  lub  z  CEIDG,  jeżeli odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji, wystawiony  nie  wcześniej,  niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu składania ofert,
b. dokumenty potwierdzające, że  oferent  posiada  uprawnienia  do wykonania usługi.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?