Kontrola wewnętrzna – audyt

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

Działania, o których mowa, obejmują w szczególności:

 • ocenę ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych;
 • monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń;
 • opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym dekontaminacji:
  • skóry i błon śluzowych lub innych tkanek,
  • wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), oraz powierzchni pomieszczeń i urządzeń;
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu zapobieżenia przeniesieniu na inne osoby biologicznych czynników chorobotwórczych;
 • wykonywanie badań laboratoryjnych oraz analizę lokalnej sytuacji epidemiologicznej w celu optymalizacji profilaktyki i terapii antybiotykowej;
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań, o których mowa w ust.

Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych prowadzą dokumentację realizacji powyższych działań. Realizacja wskazanych działań oraz prowadzenie dokumentacji tych działań, w tym wyniki kontroli wewnętrznej, podlegają, zgodnie z właściwością, kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zakres kontroli wewnętrznej dotyczącej realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, zwanej dalej „kontrolą”, obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności:

 • oceny ryzyka występowania zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
 • monitorowania czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń;
 • procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym procedur dekontaminacji;
 • stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
 • wykonywania badań laboratoryjnych;
 • analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej;
 • profilaktyki i terapii antybiotykowej.

W ramach kontroli dokonuje się oceny działań określonych powyżej w zakresie:

 • poprawności realizacji poszczególnych działań;
 • skuteczności realizacji tych działań.

Ocena, o której mowa, jest oparta o:

 • ogólnodostępne standardy i wytyczne ośrodków referencyjnych,
 • zasady współczesnej wiedzy medycznej,
 • wytyczne konsultantów krajowych w odpowiednich dziedzinach medycyny znajdujących zastosowanie w działalności świadczeniodawcy – dotyczące zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych.

Kontrola jest prowadzona okresowo, nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Wyniki i wnioski z kontroli zamieszcza się w raporcie, zawierającym:

 • informacje dotyczące celu i zakres kontroli;
 • imiona i nazwiska osób uczestniczących w kontroli;
 • datę przeprowadzenia kontroli;
 • opis stanu faktycznego;
 • informację o stwierdzonych nieprawidłowościach;
 • zalecenia pokontrolne.

Dokumentacja z czynności kontrolnych jest przechowywana w miejscu udzielania świadczeń lub w miejscu wskazanym odpowiednim organom samorządu zawodowego rejestrującym tę działalność na podstawie odrębnych przepisów o wykonywaniu zawodów medycznych, jako siedziba i miejsce przechowywania dokumentacji, przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia zakończenia kontroli wewnętrznej.

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?