Nowe przepisy prawne – czerwiec – lipiec 2018 r.

 • 5 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 24 maja 2018 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1063

Podmiotem prowadzącym rejestr jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
Do przekazywania danych do rejestru są obowiązani usługodawcy udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia ostrych zespołów wieńcowych.
Przekazywanie danych przez usługodawców odbywa się za pomocą dedykowanego systemu informatycznego rejestru w terminie do 14 dni od dnia zakończenia hospitalizacji z powodu ostrego zespołu wieńcowego, z wyjątkiem danych w obserwacji odległej, które są przekazywane w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia hospitalizacji z powodu ostrego zespołu wieńcowego.

 • 6 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców,
  opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 970

W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w zakresie narządów wzroku i słuchu ,układu ruchu, układu sercowo‑ naczyniowego i układu oddechowego, układu nerwowego, w tym padaczki, obturacyjnego bezdechu podczas snu, czynności nerek, cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemii, stanu psychicznego, objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu albo ich nadużywanie, stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami oraz innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie układu sercowo-naczyniowego określa załącznik nr 4a do rozporządzenia.

Uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultacje do lekarza posiadającego specjalizację w określonej dziedzinie medycyny lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych, w zakresie, o którym mowa wyżej, w celu oceny schorzenia lub stopnia zaawansowania objawów chorobowych.
Konsultacja u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki jest obligatoryjna w odniesieniu do osób ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, po 6‑miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania jednooczności lub diplopii. Przed upływem okresu adaptacji uprawniony lekarz stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
Konsultacja u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki, oraz badania oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast, są obligatoryjne w odniesieniu do:
1) osób ubiegających się o wydanie lub posiadających: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,
2) osób występujących o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu,
3) kierowców oraz przedsiębiorców lub innych osób osobiście wykonujących przewóz drogowy, zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym,
4) instruktorów w zakresie prawa jazdy, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz instruktorów techniki jazdy.
Konsultacja u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki jest ponadto obligatoryjna w odniesieniu do osób, o których mowa wyżej, po 6-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania znacznej i nagłej utraty możliwości widzenia na jedno oko. Przed upływem okresu adaptacji uprawniony lekarz stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Po upływie okresu adaptacji uprawniony lekarz może orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod warunkiem przedstawienia przez osobę badaną opinii lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki potwierdzającej adaptację.
W przypadku diplopii u wymienionych osób, uprawniony lekarz stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

W zakresie chorób układu oddechowego orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku chorób, które mogą stwarzać ryzyko nagłej niewydolności układu oddechowego i osłabienie funkcji mózgowych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego.

U osoby, u której rozpoznano padaczkę i przyjmującej leki przeciwpadaczkowe, ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii A M, A 1, A 2, A, B1, B , B +E lub T można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba ta przedstawi opinię lekarza neurologa potwierdzającą brak napadów padaczkowych w ciągu ostatniego roku leczenia oraz pod warunkiem późniejszego przeprowadzania badań kontrolnych co pół roku przez okres dwóch kolejnych lat, następnie co rok przez kolejne trzy lata, a następnie w zależności od wskazań lekarza neurologa.

W przypadku osoby, o której mowa w pkt. 1- 4, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami po przedstawieniu opinii lekarza neurologa potwierdzającej:
– co najmniej 10-letni okres bez napadu padaczkowego lub o symptomatologii padaczkowej bez konieczności leczenia farmakologicznego,
– niestwierdzenie patologii mózgu właściwej dla padaczki i niewykrycie aktywności padaczko podobnej na elektroencefalogramie (EEG).

Osobie leczonej farmakologicznie z powodu cukrzycy ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu.
W przypadku niewystarczającej świadomości hipoglikemii orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez tę osobę.
W przypadku stwierdzenia nawracającej ciężkiej hipoglikemii u tej osoby, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod następującymi warunkami:
– przedstawienia opinii lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy o przebiegu cukrzycy w stopniu zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich.
W przypadku nawracającej ciężkiej hipoglikemii w porze czuwania orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Ponowne badanie lekarskie osoby, o której mowa wyżej , przeprowadza się po upływie 3 miesięcy od ostatniego takiego epizodu.

 • 8 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 30 maja 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1093

Podmiotem prowadzącym rejestr jest Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.
Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
Do przekazywania danych do rejestru są obowiązani usługodawcy udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii.

 • 13 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie prezesa rady ministrów z 1 czerwca 2018 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1127

Rozporządzenie określa:
– rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej,
– wzór skierowania na badania okresowe lub kontrolne,
– wzór orzeczenia lekarskiego.
Rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej realizujących zadania:
– prewencyjne, ochronne, rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego, konwojowe i reprezentacyjne są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
– w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej są określone w załączniku nr 2,
– wspomagające w zakresie organizacyjnym, logistycznym, technicznym i analitycznym są określone w załączniku nr 3.

 • 15 czerwca 2018 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1155 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy
 • 18 czerwca 2018 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1168 obwieszczenie ministra zdrowia z 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
 • 21 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 12 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1181

Podmiotem prowadzącym rejestr jest Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
Do przekazywania danych do rejestru są obowiązani usługodawcy udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii lub onkologii laryngologicznej.

 • 21 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1179

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert zawiera zastrzeżenie o prawie do odwołania postępowania do dnia składania ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.

Do negocjacji kwalifikuje się oferentów w liczbie, która zapewni możliwość dokonania skutecznego wyboru, przy założeniu wyczerpania planowanej do zakupienia liczby świadczeń lub wartości zamówienia, licząc kolejno od najwyższej łącznej oceny uzyskanej na podstawie kryteriów niecenowych.
Do negocjacji zaprasza się oferentów zakwalifikowanych do negocjacji, spełniających wymogi konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

W toku postępowania komisja konkursowa może żądać od oferenta złożenia wyjaśnień dotyczących oferty.
Komisja konkursowa może przeprowadzić weryfikację oferenta w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie, w szczególności przez oględziny pomieszczeń i urządzeń zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, przy pomocy którego wykonywana ma być umowa, a także zażądać przekazania dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane w toku postępowania przez oferenta.
Komisja konkursowa nie może żądać od oferenta przekazania dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane w toku postępowania przez oferenta, jeżeli potwierdzenie tych danych i informacji jest możliwe na podstawie:
– posiadanych przez NFZ ewidencji, rejestrów lub innych zbiorów danych,
– rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których NFZ ma dostęp w drodze elektronicznej.
Komisja konkursowa przeprowadza weryfikację u oferentów, którzy dotychczas nie mieli zawartej umowy w zakresie świadczeń stanowiących przedmiot postępowania lub z którymi rozwiązano uprzednią umowę w zakresie świadczeń stanowiących przedmiot postępowania w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta.
W przypadku przeprowadzania negocjacji weryfikacja może być przeprowadzona wyłącznie u oferentów zakwalifikowanych do negocjacji.
W przypadku gdy zachodzi ryzyko braku zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, komisja konkursowa może odstąpić od obowiązku weryfikacji , po uzyskaniu zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.
Jeżeli w wyniku postępowania zawarto umowę z oferentem, który dotychczas nie miał zawartej umowy i odstąpiono od obowiązku weryfikacji jego oferty, dyrektor oddziału przeprowadza kontrolę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy przez oferenta.

 • 22 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 12 czerwca 2018 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1196

Podmiotem prowadzącym rejestr jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
Do przekazywani danych do rejestru są obowiązuje oddziały wojewódzkie NFZ i usługodawcy udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii, położnictwa, genetyki klinicznej, chirurgii dziecięcej, ortopedii, pediatrii, kardiologii dziecięcej, okulistyki, neurologii dziecięcej, otolaryngologii dziecięcej, intensywnej terapii dziecięcej, podstawowej opieki zdrowotnej, patomorfologii, chorób płuc, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, psychiatrii dzieci i młodzieży.

 • 22 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1197

Podmiotem prowadzącym rejestr jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Rejestr jest prowadzony za pośrednictwem wojewódzkich biur rejestracji nowotworów, uprawnionych do gromadzenia i przetwarzania danych o rozpoznaniach i podejrzeniach występowania nowotworów złośliwych na terenie województwa, w którym realizują swoje zadania, będących wyznaczonymi do tych zadań komórkami organizacyjnymi zakładów leczniczych w podmiotach leczniczych wyspecjalizowanych w zakresie onkologii.
Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
Do przekazywania danych do rejestru są obowiązani usługodawcy udzielający ambulatoryjnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w związku z rozpoznaniem i podejrzeniem nowotworu złośliwego.

 • 23 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra obrony narodowej oraz sposobu jej przetwarzania, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1108
 • 26 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz. U. z 2018r. poz. 1115

W ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne działają:
– organy administracji rządowej właściwe w zakresie wykonywania zadań systemu,
– jednostki systemu, którymi są szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa, wchodzące w skład podmiotu leczniczego będącego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej albo jednostką budżetową, albo spółką kapitałową, w której co najmniej 51% udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
– dyspozytornie medyczne będące komórkami organizacyjnymi urzędów wojewódzkich wskazanymi w wojewódzkich planach działania systemu, utworzone w celu przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych przekazywanych z centrów powiadamiania ratunkowego, przyjmowania powiadomień o zdarzeniach oraz wykonywania zadań przez dyspozytorów medycznych.
Wojewoda tworzy i prowadzi jedną dyspozytornię medyczną w województwie.
W województwie mazowieckim oraz w województwie śląskim wojewodowie mogą utworzyć i prowadzić dwie dyspozytornie medyczne.
Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:
1) zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny,
2) zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.
Kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w pkt. 1, jest lekarz systemu.
Kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w pkt. 2, może być osoba będąca ratownikiem medycznym lub pielęgniarką systemu, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zespole ratownictwa medycznego lub lotniczym zespole ratownictwa medycznego, wskazana przez dysponenta jednostki.

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oznacza system teleinformatyczny umożliwiający przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów powiadamiania ratunkowego oraz powiadomień o zdarzeniach, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentację położenia geograficznego miejsca zdarzenia, pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego oraz wsparcie realizacji zadań przez zespoły ratownictwa medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.
Ratownik medyczny w ramach realizacji zadań zawodowych oraz pielęgniarka systemu wykonująca medyczne czynności ratunkowe mogą udzielić świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.
Decyzję o udzieleniu świadczeń zdrowotnych w powyższych okolicznościach, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu są obowiązani, w miarę możliwości, skonsultować z lekarzem wskazanym przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego.

W urzędzie wojewódzkim działają wojewódzcy koordynatorzy ratownictwa medycznego, zatrudnieni przez wojewodę na podstawie stosunku pracy, w liczbie niezbędnej do zapewnienia całodobowej realizacji zadań.
Wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego może być lekarz systemu, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, którzy ukończyli studia drugiego stopnia i posiadają co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego – posiadający ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniającego do pracy na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

Kierownik podmiotu leczniczego lub osoby go zastępujące są obowiązane, bez zbędnej zwłoki, udzielać, na żądanie wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, informacji dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Do 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający:
– specjalizację lub tytuł specjalisty albo który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne co najmniej po drugim roku odbywania specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, kardiologii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, albo
– 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.

Osoba udzielająca pierwszej pomocy albo kwalifikowanej pierwszej pomocy, osoba wchodząca w skład zespołu ratownictwa medycznego, osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym, dyspozytor medyczny podczas wykonywania swoich zadań oraz wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego wykonujący zadania, określone w niniejszej ustawie, korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie Kodeks karny, dla funkcjonariuszy publicznych.

Osoba zatrudniona na stanowisku lekarza koordynatora ratownictwa medycznego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy może pozostawać na tym stanowisku po tym dniu. Osoba ta ma obowiązek ukończenia kursu uprawniającego do pracy na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w terminie do 31 grudnia 2021 r.
Wymaganie w zakresie ukończenia kursu uprawniającego do pracy na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego stosuje się od 1 lipca 2021 r.
Pierwsze kursy rozpoczynają się po 1 stycznia 2022 r.
Dyspozytor medyczny i wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego mają obowiązek przedstawić wojewodzie po raz pierwszy zaświadczenia o ukończeniu kursów po 1 stycznia 2023 r.

Do 31 grudnia 2020 r. umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego mogą być zawarte z podmiotami leczniczymi, w których skład wchodzą zespoły ratownictwa medycznego, niebędącymi samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej albo jednostkami budżetowymi, albo spółkami kapitałowymi, w których co najmniej 51% udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku gdy w postępowaniu w sprawie zawarcia tych umów, w rejonie operacyjnym, którego dotyczyło to postępowanie, nie zawarto umów z wystarczającą liczbą dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, w których skład wchodzi zespół ratownictwa medycznego.

Umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy obowiązują nie dłużej niż do 31 marca 2019 r.

 • 27 czerwca 2018 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1251 obwieszczenie ministra zdrowia z 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
 • 27 czerwca 2018 r. został opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 1241 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17

Trybunał po rozpoznaniu, skargi konstytucyjnej orzekł, że § 13 ust. 2 pkt. 9 w związku z § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110) „w zakresie, w jakim przewiduje obligatoryjne zamieszczenie symbolu przyczyny niepełnosprawności, a w konsekwencji rodzaju choroby, w szczególności choroby psychicznej, jako przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

 • 1 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 12 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1185

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują leczenie bólu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, za pomocą leków dostępnych na terytorium RP

W wykazie nieuleczalnych, postępujących, ograniczających życie chorób nowotworowych i nienowotworowych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej osobom dorosłym dodane zostało stwardnienie rozsiane.

 • 1 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 26 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1257

Świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego gromadzi informacje niezbędne do obliczania wskaźników efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego za poprzedni rok kalendarzowy, na podstawie danych z raportów statystycznych.

Dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia zdrowotnego ,w przypadku gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres przysługujących świadczeń lub uprawniające do uzyskania świadczenia poza kolejnością lub do uzyskania ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego bez skierowania, albo gdy świadczenie z zakresu rehabilitacji leczniczej jest udzielane świadczeniobiorcy posiadającemu orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności obejmują:
– kod tytułu uprawnienia dodatkowego, określony zgodnie z tabelą nr 9 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
– nazwę dokumentu, który potwierdza uprawnienia do tych świadczeń zgodnie z przepisami odrębnymi, oraz dane identyfikujące ten dokument – jeżeli uprawnienie nie zostało potwierdzone dokumentem elektronicznym.

 • 7 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1206
 • 10 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1317
 • 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz. U. z 2018r. poz. 1128

Wojewoda albo minister zdrowia wydaje opinię o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
Wniosek o wydanie opinii dotyczy inwestycji, której części tworzą komplementarną całość i są niezbędne do prawidłowego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w objętych wnioskiem dziedzinach medycyny.
Przez inną inwestycję rozumie się roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane lub wyposażenie zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, jeżeli działania te stanowią główny cel tej inwestycji.
Zmiana adresu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub połączenie, podział albo przekształcenie spółek handlowych lub spółki cywilnej, stanowiące podstawę zmiany wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, nie stanowi inwestycji, jeżeli jej głównym celem nie była budowa, przebudowa obiektu lub wyposażenie zakładu leczniczego podmiotu leczniczego i nie wpływa na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
Powyższych przepisów nie stosuje się w przypadku inwestycji:
– która ma być sfinansowana lub współfinansowana z dotacji w wysokości nie wyższej niż 1 mln zł uzyskanej przez podmiot leczniczy od podmiotu tworzącego, którym jest MON albo minister właściwy do spraw wewnętrznych,
– bez względu na jej wartość, która ma być realizowana na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa.
Opinię wydaje się na wniosek podmiotu:
– wykonującego działalność leczniczą,
– zamierzającego wykonywać działalność leczniczą,
– zamierzającego utworzyć podmiot leczniczy.

 • 19 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1383

Zmiana rozporządzenia dotyczy załącznika nr 5 zawierającego wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz tabeli nr 1 – leczenie stomatologiczne część 2 przedmiot postępowania świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży załącznika nr 7.

 • 19 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 16 lipca 2018 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1381
 • 23 lipca 2018 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1400 obwieszczenie ministra zdrowia z 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie
  nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • 27 lipca 2018 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?