Nowe przepisy prawne – styczeń- luty 2019 r.

3 stycznia 2019 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra  sprawiedliwości z 30 listopada 2018 r. w sprawie realizacji zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra sprawiedliwości, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2360

9 stycznia 2019 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra  zdrowia i z 4 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 34

Zmiana rozporządzenia dotyczy przeznaczenia przez świadczeniodawców oraz podwykonawców środków otrzymanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  leczenie szpitalne oraz ratownictwo medyczne, w taki sposób, aby zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych dla ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy, w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu w wysokości 1200 zł miesięcznie, za okres od  1 lipca 2019 r. do  31 grudnia 2019 r.
Zmiana rozporządzenia obowiązuje z mocą od 1 stycznia 2019 r.

11 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania, opublikowana w Dz. U. z 2018r. poz. 2403

Płatnik składek, po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego, przekazuje wniosek wraz ze skompletowaną dokumentacją, niezbędną do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, w celu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS.
Zakład ustala, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku, termin badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika.
Lekarz orzecznik może wydać orzeczenie również bez bezpośredniego badania ubezpieczonego, jeżeli dokumentacja zgromadzona w postępowaniu jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

11 stycznia 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 59 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

16 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra  zdrowia z 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 77

Rozporządzenie wprowadza zmiany w załączniku nr 1- wykaz świadczeń gwarantowanych:

 • w części I świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi,  w postaci dodanych
  następujących świadczeń: wszczepienie całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora,
  wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora, całkowita rekonstrukcja piersi,
  obustronna całkowita rekonstrukcja piersi,
 • w części II świadczenia scharakteryzowane rozpoznaniami, w postaci dodanego świadczenia:
  wysokie lub bardzo wysokie ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy piersi zgodnie z kryteriami
  kwalifikacji do świadczenia profilaktyczna mastektomia.

Rozporządzenie wprowadza również zmiany w załączniku nr 4, zawierającym wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń.

18 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie rady ministrów z 7 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 97

Dodatkowe wynagrodzenie dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu medycznego, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich  oblicza się jako iloczyn kwoty ustalanej corocznie przez wojewodów dla:

 • przewodniczącego komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 250 zł i nie większej niż 450 zł, oraz liczby posiedzeń, którym przewodniczył,
 • lekarza – członka wojewódzkiej komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 200 zł i nie większej niż 400 zł, oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył,
 • sekretarza komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 150 zł i nie większej niż 300 zł, oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył,
 • pracownika średniego personelu medycznego, wyznaczonego do powiatowej komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 130 zł i nie większej niż 300 zł, oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył.

Dodatkowe wynagrodzenie w wysokości, o której mowa wyżej, przysługuje od 4 lutego 2019 r.

24 stycznia 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 141 obwieszczenie ministra zdrowia z 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich

24 stycznia 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 140 obwieszczenie ministra zdrowia z 9 stycznia 2019 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

25 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra  sprawiedliwości z 6 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów , opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 46

29 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie  ministra  sprawiedliwości z 16 stycznia 2019  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 165

29 stycznia 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 168 obwieszczenie ministra zdrowia z 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

30 stycznia 2019 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2019 r. poz. 173 obwieszczenie ministra zdrowia z 9 stycznia 2019 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania

30 stycznia 2019 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 175 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?