Skrót artykułu Strzałka

Z tego artykułu dowiesz się, jakie obowiązki sprawozdawczo-statystyczne nałożono na lekarzy-przedsiębiorców. Dowiesz się też, jakie sprawozdania i do kiedy należy złożyć w tym roku w urzędach.

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe

 1. Statystyka publiczna
 2. Odpady medyczne
 3. Gazy i pyły
 4. Inne

1. OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZO-STATYSTYCZNE

Przypominamy lekarzom prowadzącym praktyki lekarskie i dentystyczne o obowiązku uczestnictwa w badaniach statystycznych statystyki publicznej za rok 2022.
Zgodnie z programem badań statystycznych na rok 2022 lekarze prowadzący działalność w formie praktyki lekarskiej lub dentystycznej wypełniają następujące sprawozdania na drukach:

Rodzaj Kto i do kiedy?
MZ-11 udzielający świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki lekarskiej w ramach kontraktu z NFZ (raz w roku do 31 marca 2023 r.)
MZ-14 udzielający świadczeń ambulatoryjnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową (raz w roku do 1 marca 2023 r.)
MZ-15 jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych (raz w roku do 28 lutego 2023 r.)
MZ-24 udzielający świadczeń ambulatoryjnych w zakresie ginekologii i położnictwa (raz w roku do 14 lutego 2023 r.)
MZ-88 wszyscy prowadzący działalność leczniczą (raz w roku do 11 marca 2023 r.)
MZ-89 wszyscy prowadzący działalność leczniczą (raz w roku do 11 marca 2023 r.)

Lekarze dentyści prowadzący indywidualne, specjalistyczne praktyki wypełniają następujące formularze: MZ-88 i MZ-89.

Istnieje możliwość przekazywania sprawozdań drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), administrowanego przez Centrum e-Zdrowia w Warszawie. Wypełnienie sprawozdań w systemie wymaga rejestracji. W tym celu na stronie do logowania: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl należy wejść w zakładkę Zarejestruj i wypełnić formularz rejestracyjny. Wygenerowany formularz prosimy przesłać na adres: fax 71 340 63 89 lub e-mail: stat@duw.pl.

Po zweryfikowaniu danych na wniosku konto użytkownika zostanie aktywowane. Konta użytkowników, którzy wypełniali sprawozdania w roku ubiegłym są nadal aktywne i nie wymagają powtórnej rejestracji.

Sprawozdania należy przekazać zgodnie z terminami wskazanymi w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022.

Szczegółowych informacji o obowiązującej w 2022 roku sprawozdawczości udzielają pracownicy Oddziału Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej pod numerami tel.:  71 340 62 79, 71 340 69 38.

Podstawę wypełniania formularza stanowi dokumentacja medyczna, której obowiązek prowadzenia dotyczy wszystkich podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzaju i  zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 roku, poz. 666 ze zmianami).

Jednocześnie informujemy, że ustawodawca w art. 56, 57 i 58 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 955 ze zmianami) przewidział nałożenie sankcji w przypadku odmowy wykonania obowiązku statystycznego, przekazania danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz po upływie wyznaczonego terminu.

2. ODPADY MEDYCZNE

Do 15 marca każdego roku należy złożyć do marszałka województwa dolnośląskiego zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz
o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za poprzedni rok.

Lekarze i lekarze dentyści prowadzący indywidualne praktyki lekarskie i dentystyczne są zobowiązani do zgłoszenia wniosku o wpis do BAZY DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH oraz o GOSPODARCE ODPADAMI (BDO).

Uzyskanie wpisu do ww. rejestru jest konieczne do prowadzenia ewidencji odpadów i sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami wyłącznie w wersji elektronicznej.

Brak indywidualnego numeru konta w BDO spowoduje, że lekarz lub lekarz dentysta prywatnie praktykujący nie będzie mógł wystawić karty przekazania odpadów, a firma zajmująca się odpadami nie będzie mogła ich odebrać.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://bip.dolnyslask.pl/m,1691,wydzial-srodowiska.html.

Ponadto informacji w powyższym zakresie udziela Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, ul. Walońska 3-5. Dział Gospodarki Odpadami Wrocław, tel. 71 770 43 40, 71 770 43 42; Legnica, tel. 76 862 02 88.

3. GAZY I PYŁY

Dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w ramach swojej praktyki korzystają z samochodów lub posiadają w pomieszczeniach praktyki kotłownie.

Do 31 marca każdego roku należy przekazać marszałkowi województwa sprawozdanie zawierające informacje i dane o ilości oraz rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz ewentualnie uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska za poprzedni rok.

Nie wnosi się opłat na rachunek Urzędu Marszałkowskiego z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. W przypadku, gdy roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł, nie ma obowiązku przedkładania wykazu danych marszałkowi województwa.

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, ul. Walońska 3-5.

Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: Wrocław,  tel. 71 770 43 72, tel. 71 770 43 46, 71 770 42 89; Legnica, tel. 76 862 90 06.

Dział Emisji do Powietrza Wrocław – tel.  71 770 42 54, 71 770 42 52,  71 770 42 56, 71 770 42, 71 770 42 40.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://bip.dolnyslask.pl/m,1691,wydzial-srodowiska.html.

Jednocześnie, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1077), podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza do krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Wzór wykazu zawierającego informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
(Dz. U. z 2019 roku, poz. 2443).

Raport wprowadza się do krajowej bazy przez stronę internetową: http://www.krajowabaza.kobize.pl

4. INNE

Obowiązki sprawozdawcze

Lekarze-pracodawcy, których pracownicy są narażeni na ryzyko zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, są zobowiązani do:

 • sporządzania i wdrażania procedur bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami,
 • sporządzania i wdrażania procedury używania odpowiednich do rodzaju i stopnia narażenia środków ochrony indywidualnej,
 • oceny procedur raz na 2 lata,
 • prowadzenia wykazu zranień ostrymi narzędziami,
 • uzupełniania wykazu w razie zaistnienia zdarzenia,
 • sporządzania raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami,
 • nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

Lekarze prowadzący praktyki zawodowe są zobowiązani do:

 • przeprowadzania kontroli wewnętrznych – tzw. audytów,
 • przechowywania i okazywania na żądanie organów sanepidu w przypadku kontroli,
 • nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 • Lekarze prowadzący praktyki zawodowe, używający aparatów rentgenowskich są zobowiązani do:
 • prowadzenia pomiarów dawek indywidualnych albo pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy oraz rejestrowania danych w tym zakresie,
 • przekazania informacji wynikających z rejestru w terminie do 15 kwietnia roku następnego uprawnionemu lekarzowi prowadzącemu dokumentację medyczną pracowników oraz do centralnego rejestru dawek,
 • przeprowadzania audytów wewnętrznych,
 • co najmniej raz w roku.

Testy eksploatacyjne (podstawowe):

 • zgodność pola promieniowania z polem świetlnym – raz w miesiącu,
 • powtarzalność ekspozycji dawki – raz w miesiącu,
 • rozdzielczość wysoko i niskokontrastową – co 6 miesięcy,
 • kratka przeciwrozproszeniowa – co 3 miesiące,
 • system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) – co 6 miesięcy,
 • kasety – co 6 miesięcy,
 • procesy wywoływania – codziennie,
 • pomieszczenie ciemni – co 6 miesięcy,
 • ocenę zdjęć RTG – codziennie.

Lekarzy dentystów stosujących stomatologiczne aparaty do zdjęć wewnątrzustnych obowiązują testy podstawowe:

 • test rozdzielczości – co 6 miesięcy,
 • test powtarzalności ekspozycji – co miesiąc.

Testy eksploatacyjne (specjalistyczne):

 • co najmniej raz na 24 miesiące.

Szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej:

 • uzyskanie co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat.

4. Inne obowiązki

 1. Lekarze prowadzący praktyki zawodowe:
 • zgłoszenie zmiany danych praktyki do rejestru prowadzonego przez DIL ‒ 14 dni od momentu zaistnienia zmiany,
 • zmiana formy opodatkowania może nastąpić w każdym miesiącu pod warunkiem  zaktualizowanie formularza CEIDG-1 najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku.

Powyższe dane zostały przygotowane na bazie przysłanego do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej pisma Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej DUW.

lek. dent. Iwona Świętkowska, przewodnicząca Komisji Stomatologicznej DRL
mec. Beata Kozyra-Łukasiak, radca prawny DIL

 

 

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?