Regulamin komisji legislacyjnej DRL

Dolnośląska Izba Lekarska
Strona główna > Regulamin komisji legislacyjnej DRL

Regulamin Komisji Legislacyjnej DRL

Załącznik nr 10 do uchwały DRL nr 9/2006 z dnia 12.01 „2006r.

 1. Komisja Legislacyjna jest stałą Komisją DRL, której zadaniem jest przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, w szczególności wynikających z art.4.2 pkt.6, 10, 11 ustawy o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.).
 2. Komisja realizuje zadania zlecone przez Przewodniczącego, Prezydium DRL lub DRL oraz podejmuje własne inicjatywy.
 3. Komisja współpracuje ze wszystkimi komisjami DRL.
 4. Przewodniczący Komisji jest członkiem DRL i powołany w drodze jej uchwały.
 5. Członkiem Komisji może zostać każdy lekarz, wpisany na listę członków DIL, który złożył do niej swój akces.
 6. Przewodniczący Komisji organizuje pracę, przewodniczy posiedzeniom, podpisuje kores­pondencję oraz dokumenty Komisji, przygotowuje roczny plan wydatków z zachowaniem wymogów określonych w zarządzeniu Przewodniczącego DRL.
 7. Komisja działa w składzie zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji, zatwierdza­nym uchwałą DRL. Skład Komisji może ulegać zmianie w trakcie kadencji organów DIL.
 8. Komisja ze swojego grona wybiera Zastępcę Przewodniczącego, który prowadzi jej zebra­nia pod nieobecność lub na prośbę Przewodniczącego Komisji.
 9. Dla poprawności procesu tworzenia i opiniowania aktów prawnych podczas posiedzeń Komisji obecny winien być zatrudniony przez DIL radca prawny.
 10. Stanowiska, wnioski, oświadczenia i opinie podejmowane są większością głosów w obec­ności co najmniej połowy członków Komisji.
 11. Z prac Komisji sporządza się protokół zatwierdzony przez członków Komisji na kolejnym jej posiedzeniu. Przewodniczący Komisji przedstawia wyniki jej pracy DRL.
 12. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro DIL.
 13. Komisja odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.
 14. Członkowie Komisji zawiadamiani są na 7 dni przed terminem jej posiedzenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem innych środków łączności (telefon, internet). W wyjątko­wych sytuacjach posiedzenia mogą być zwoływane w trybie pilnym.
 15. Członkowie Komisji zobowiązani są brać czynny udział w jej pracach. Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż trzech posiedzeniach może być podstawą do skreślenia z listy jej członków.

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?