Ponowne przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty – cudzoziemca

Postępowanie dotyczy lekarza cudzoziemca, obywatela innego państwa niż państwo członkowskie UE, który jest uprawniony do wykonywania zawodu na czas określony i zamierza nadal wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej po upływie czasu na jaki prawo wykonywania zawodu zostało przyznane.
W celu ponownego przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i uzyskania wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej należy złożyć, nie później niż 2 miesiące przed upływem terminu ważności prawa wykonywania zawodu następujące dokumenty:

  1. wniosek W-2b o przyznanie / ponowne przyznanie prawa wykonywania zawodu
  2. paszport (oryginał – kserokopia zrobiona przez pracownika DIL)
  3. ważny dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
    osoby posiadające kartę czasowego pobytu przedkładają również decyzję wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy na terenie RP
  4. prawo wykonywania zawodu
  5. dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu w ciągu ostatnich 5 lat
  6. 1 zdjęcie o wymiarach 35×45 mm do dowodu osobistego lub paszportu (zdjęcie biometryczne) wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Postępowanie w sprawie ponownego przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.
Komisja ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego wyznacza termin spotkania i przeprowadza rozmowę z lekarzem cudzoziemcem, może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów  koniecznych do zajęcia stanowiska w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu. Następnie przekazuje dokumentację ze swoim stanowiskiem Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej.
Podjęcie uchwały przez Dolnośląska Radę Lekarską o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty jest podstawą do:
– ponownego wpisania lekarza, lekarza dentysty na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i dokonania adnotacji urzędowej w posiadanym przez lekarza, lekarza dentystę  prawie wykonywania zawodu dotyczącej okresu na jaki ponownie zostało przyznane prawo wykonywania zawodu.
Prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty można odebrać wyłącznie osobiście.

Druki są dostępne w biurze DIL –  Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.07 – Rejestr Lekarzy)
lub do pobrania ze strony internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl) Rejestr Lekarzy/druki do pobrania

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?