Zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu

Lekarz, lekarz dentysta, posiadający prawo wykonywania zawodu, ograniczone prawo wykonywania zawodu lub prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego, który zamierza na stałe zaprzestać wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  składa w okręgowej izbie lekarskiej, której jest członkiem,  oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty wraz z dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu oraz legitymację potwierdzającą członkostwo w oil.
Złożone oświadczenie jest podstawą do wydania przez prezesa okręgowej rady lekarskiej zarządzenia o skreśleniu lekarza z listy członków oil i z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.
Dokument upoważniający do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty wraz z zamieszczoną w nim adnotacją urzędową o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pozostaje w aktach osobowych lekarza, przeniesionych do archiwum akt osobowych okręgowej izby lekarskiej, której lekarz był członkiem.
Zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu jest podstawą do nie opłacania składek członkowskich na rzecz okręgowej izby lekarskiej – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz został skreślony z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej rady lekarskiej oraz z listy członków okręgowej izby lekarskiej.

Druki są dostępne w biurze DIL –  Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.08 – Rejestr Lekarzy)
lub do pobrania ze strony internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl)  Rejestr Lekarzy/druki do pobrania

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?