Podstawowe informacje dotyczące praktyk lekarskich

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2018 r. poz. 160) określa na jakich zasadach lekarz może wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej. Ustawa przewiduje następujące formy prowadzenia przez lekarza i lekarza dentystę działalności leczniczej w ramach praktyki zawodowej:

 • indywidualną praktykę lekarską (gabinet stacjonarny ogólnolekarski);
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską (gabinet stacjonarny w dziedzinie określonej posiadaną specjalizacją);
 • indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania (wizyty domowe w miejscu przebywania pacjenta poza przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego, w zakresie ogólnolekarskim);
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania (wizyty domowe w miejscu przebywania pacjenta poza przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego w dziedzinie określonej posiadaną specjalizacją);
 • indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (umowy kontraktowe, cywilnoprawne z podmiotami leczniczymi);
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (umowy kontraktowe, cywilnoprawne z podmiotami leczniczymi obejmujące świadczenia w dziedzinie określonej posiadaną specjalizacją);
 • grupową praktykę lekarską (praktyka stacjonarna w gabinecie, w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej).

Wykonywanie przez lekarza i lekarza dentystę działalności leczniczej w ramach praktyki zawodowej wymaga jej zarejestrowania. Organem prowadzącym rejestr praktyk zawodowych jest okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki.
Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego.
Rozpoczęcie prowadzenia jednej z ww. praktyk może nastąpić jedynie po uzyskaniu zaświadczenia wydanego przez Okręgową Izbę Lekarską o wpisie praktyki zawodowej do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Jednocześnie informujemy, że organ prowadzący rejestr obowiązany jest dokonać wpisu do rejestru oraz wydać zaświadczenie o wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a od dnia złożenia wniosku upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po zawiadomieniu na piśmie organu rejestrowego. Termin 40 dniowy nie ma zastosowania w sytuacji, gdy wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni. Termin 30-to dniowy biegnie od dnia dokonania uzupełnień.
Zakres danych objętych wpisem do rejestru reguluje rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221 poz. 1319) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6.12.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. z 2012 r. poz. 1373).
Dokumentami potwierdzającymi rejestrację praktyki lekarskiej są:

 • zaświadczenie o wpisie do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
 • księga rejestrowa.

Zaświadczenie i Księga rejestrowa wystawiane są w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający ich wydruk. Nie wymagają podpisu ani pieczęci. Organ prowadzący rejestr przekazuje wnioskodawcy, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia. Księgę rejestrową można wydrukować z platformy RPWDL.
Od dnia 7 maja 2012 r. działa platforma Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
RPWDL jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, umożliwiającym między innymi:

 • tworzenie wniosków o wpis praktyki do rejestru, o wpis zmian w rejestrze, o wykreślenie praktyki z rejestru,
 • wysyłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku elektronicznego,
 • pobieranie zaświadczeń i Ksiąg rejestrowych.

Aby skorzystać z systemu, użytkownik musi posiadać konto użytkownika i zalogować się na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?