Sprawozdanie Komisji Socjalnej i ds. Lekarzy Seniorów za rok 2022

Dolnośląska Izba Lekarska
Strona główna > Sprawozdanie Komisji Socjalnej i ds. Lekarzy Seniorów za rok 2022

Lek.Bożena Kaniak – Przewodnicząca Komisji Socjalnej i ds. Lekarzy Seniorów

Sprawozdanie Komisji Socjalnej i ds. Lekarzy Seniorów za rok 2022

Do priorytetowych zadań Komisji należy przede wszystkim pomoc finansowa Koleżankom i Kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

W związku z trwającymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy Dolnośląska Rada Lekarska podjęła działania mające na celu wsparcie finansowe dla lekarzy i lekarzy dentystów obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022r. oraz złożyli stosowny wniosek wraz z oświadczeniem w sprawie ubiegania się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru lekarzy Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu. Łącznie Komisja wydatkowała na powyższy cel kwotę 67.000 PLN.

Dnia 15.12.2022 Dolnośląska Rada Lekarska podjęła uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Komisji – wykreślono zdanie „Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z wybuchem wojny na Ukrainie, upoważnionymi do otrzymania pomocy socjalnej są lekarze z Ukrainy, ubiegający się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru lekarzy Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu”.

Dodatkowo Komisja przeznaczyła ze swoich środków kwotę 7.400 PLN na pomoc uchodźcom (zakup leków, środków opatrunkowych itp.).

W roku 2022 przyznano 121 bezzwrotnych zapomóg na łączną kwotę 438.000 PLN, w tym:

 • 9 zapomóg – choroba dziecka członka DIL
 • 19 zapomóg – dla dzieci po zmarłym członku DIL
 • 81 zapomóg – długotrwała choroba
 • 12 zapomóg – inne (np. zdarzenie losowe, trudna sytuacja finansowa)

Przyznane zapomogi – podział na delegatury:

 • 84 zapomogi z Delegatury Wrocław
 • 27 zapomóg z Delegatury Wałbrzyskiej
 • 6 zapomóg z Delegatury Jeleniogórskiej
 • 4 zapomogi z Delegatury Legnickiej

Przyznane zapomogi – przedział wiekowy:

 • do 30 roku życia – 5 osób
 • od 30 do 50 roku życia – 28 osób
 • powyżej 50 roku życia – 77 osób
 • inne – 11 osób

W 3 przypadkach, kierując się w swojej pracy regulaminem oraz terminami składania wniosków, Komisja stwierdziła brak podstaw do udzielenia zapomogi.

Zgodnie z uchwałą DRL nr 84/2002 z dnia 12.09.2002r. oraz uchwałą nr 135/2010 DRL z dnia 27.05.2010r. przyznawane są odprawy pośmiertne przysługujące rodzinie zmarłego lekarza, członka DIL, tj. małżonkowi lub innemu członkowi rodziny spełniającemu warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, w myśl przepisów ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162 poz.1118 ze zm.).

W 2022r. Komisja przyznała 12 odpraw pośmiertnych na łączną kwotę 12.000 PLN.

Przyznane odprawy – podział na delegatury:

 • Delegatura Wrocław – 6 odpraw
 • Delegatura Wałbrzyska – 5 odpraw
 • Delegatura Jeleniogórska – 0 odpraw
 • Delegatura Legnicka – 1 odprawa

Zgodnie z uchwałą DRL nr 102/2019 z dnia 26.09.2019 w sprawie regulaminu przyznawania dofinansowania szczepień dzieci lekarzy i lekarzy dentystów DIL przyznano 27 osobom dofinansowania szczepień dzieci na łączną kwotę 21.400 PLN.

Przyznane dofinansowania szczepień dzieci – podział na kryteria przyznawania:

 • 20 dofinansowań ze względu na posiadanie 3 lub więcej dzieci
 • 6 dofinansowań ze względu na kryterium dochodowe
 • 1 dofinansowanie ze względu na fakt samotnego wychowania dziecka

Przyznane dofinansowania szczepień dzieci – podział na delegatury:

 • Delegatura Wrocław – 20 osób
 • Delegatura Wałbrzyska – 3 osoby
 • Delegatura Jeleniogórska – 2 osoby
 • Delegatura Legnicka – 2 osoby

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 500 PLN brutto na każde dziecko, które nie ukończyło
18 roku życia i przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym. Kryteria przyznawania dofinansowania to: kryterium dochodowe, liczba dzieci oraz fakt samotnego wychowywania dzieci.

Pomoc ze strony Komisji Socjalnej nie ogranicza się wyłącznie do sfery finansowej, ale również dotyczy innych form, takich jak: hospitalizacja, dostęp do leków lub urządzeń medycznych czy rehabilitacji.

W roku 2023 będziemy kontynuować dotychczasowe zadania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej lekarzy – członków DIL oraz ich rodzin.

Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom za współpracę i pomoc.

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?