Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2022

Dolnośląska Izba Lekarska
Strona główna > Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2022

Jan Spodzieja – przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL

Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2022

Czyniąc zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich niniejszym chciałbym przedstawić roczne sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
W minionym roku kalendarzowym do tutejszego Sądu Lekarskiego wpłynęło 106 spraw, na które złożyły się:

  • 53 wnioski o ukaranie dotyczące 100 obwinionych lekarzy. Wnioski o ukaranie były kierowane w znacznej mierze przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej tutejszej Izby Lekarskiej, w tym 1 wniosek o ukaranie został skierowany przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL oraz 1 wniosek o ukaranie został przekazany przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej NIL,
  • 50 zażaleń na postanowienia wydane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL jako organ pierwszej instancji,
  • 1 wniosek Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL o przeprowadzenie pomocy prawnej, tj. przesłuchanie świadka w jego miejscu zamieszkania, na terenie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej,
  • 1 wniosek NROZ NIL w przedmiocie wydania postanowienia dotyczącego dopuszczalności przejęcia orzeczenia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej, określenie kwalifikacji prawnej czynów według prawa polskiego oraz kary podlegającej wykonaniu,
  • 1 protest wyborczy dotyczący przeprowadzenia wyborów w dwóch rejonach wyborczych.

Przedmiotem niniejszych wniosków o ukaranie były głównie przewinienia zawodowe dotyczące działań lekarzy związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w których doszło do niestaranności diagnostyczno-terapeutycznej, co w konsekwencji spowodowało postawienie nieprawidłowego rozpoznania i opóźnienie wdrożenia właściwego leczenia pacjentów. Ponadto zarzuty dotyczyły nieetycznych postaw lekarzy przejawiających się w stosunkach z innymi lekarzami, brakiem prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów, odstąpieniem od leczenia pacjenta i niewskazania innej jednostki ochrony zdrowia, w którym leczenie to mogło być kontynuowane. Do tutejszego Sądu Lekarskiego DIL wpłynęły również sprawy, które w swoim przedmiocie dotyczyły wypowiadania przez lekarzy treści związanych z negowaniem pandemii spowodowanej wirusem Sars-Cov-2, a także używania przez lekarzy nienależnych im tytułów zawodowych oraz wydawania w sposób niezgodny z przepisami prawa zaświadczeń lekarskich z zakresu medycyny pracy, a także niewywiązywania się z obowiązku uiszczenia składek członkowskich na rzecz DIL.

Okręgowy Sąd Lekarski DIL w wyżej wymienionym okresie podjął 49 orzeczeń, które dotyczyły 54 lekarzy. Wobec 43 lekarzy tutejszy Sąd Lekarski wydał orzeczenia skazujące, natomiast 7 lekarzy uniewinniono od popełnienia zarzucanych im czynów, a wobec 4 lekarzy wydano orzeczenia umarzające postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej: w dwu przypadkach z powodu śmierci lekarza, a w kolejnych dwu z powodu przedawnienia karalności zarzuconego obwinionemu lekarzowi czynu. Orzeczenia dotyczyły zarówno spraw, które wpłynęły do tutejszego Sądu Lekarskiego DIL w roku 2022, a także tych, które pozostały do rozpoznania z poprzedniego okresu, tj. roku 2020 i 2021 Z uwagi na wielość zarzutów, jakie postawiono obwinionym lekarzom oraz brak regulacji ustawowej co do możliwości orzeczenia kary łącznej, Okręgowy Sąd Lekarski DIL wymierzył następujące kary: upomnienia – 24, nagany – 7, karę pieniężną – 6, ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza – 8, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza – 5. W każdym przypadku wydania orzeczenia skazującego, kosztami postępowania obciążono obwinionego lekarza. Biorąc pod uwagę coraz trudniejszą materię przewinień zawodowych, z jakimi spotyka się tutejszy Sąd Lekarski, wskazać należy, że sytuacją rzadką staje się podjęcie rozstrzygnięcia sprawy na jednej rozprawie. Zazwyczaj waga zarzutów stawianych obwinionym lekarzom, obszerność materiału dowodowego i konieczność przeprowadzenia licznych dowodów w sposób bezpośredni na rozprawie powoduje, że wydanie orzeczenia jest możliwe po przeprowadzeniu kilku rozpraw. W minionym roku kalendarzowym tutejszy Sąd Lekarski przeprowadził 72 rozprawy oraz 56 posiedzeń.
Ponadto, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, Okręgowy Sąd Lekarski DIL rozpoznaje zażalenia na postanowienia OROZ w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz umorzenia postępowania wyjaśniającego. Zażalenia rozpoznawane są na posiedzeniach jawnych z udziałem stron w składzie trzyosobowym, w trakcie których sąd zapoznaje się z zebranym przez OROZ materiałem dowodowym i dokonuje kontroli instancyjnej przeprowadzonego przez OROZ postępowania wyjaśniającego.

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. do Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL wpłynęło 50 zażaleń na postanowienia OROZ. W tym okresie sąd rozstrzygnął 45 zażaleń – również te, które pozostały z poprzedniego okresu sprawozdawczego. W 30 sprawach postanowienia OROZ zostały utrzymane w mocy przez OSL, natomiast w 12 przypadkach zaskarżone postanowienie OROZ uchylono, a sprawę przekazano do ponownego rozpoznania, rekomendując wykonanie pewnych czynności procesowych, którymi OROZ jest związany, a których przeprowadzenie pozwoli na podjęcie właściwiej decyzji merytorycznej. W 2 sprawach OSL DIL wydał postanowienie o uchyleniu postanowienia OROZ i umorzeniu postępowania z powodu przedawnienia karalności, w jednej sprawie wydano postanowienie o częściowym utrzymaniu w mocy postanowienia OROZ DIL, a częściowym uchyleniu postanowienia OROZ DIL.
Nadto Okręgowy Sąd Lekarski DIL w jednym przypadku realizował zadania wynikające z pomocy prawnej, a mianowicie na wniosek Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL, prowadzącego postępowanie wyjaśniające, przesłuchał świadka zamieszkałego na terenie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, w jego miejscu zamieszkania.

W inkryminowanym czasie Okręgowy Sąd Lekarski DIL rozstrzygał ponadto protest wyborczy jednego z członków DIL w przedmiocie rzekomych nieprawidłowości w przebiegu wyborów w rejonach wyborczych, a także rozstrzygał o zasadności wniosku NROZ NIL w przedmiocie wydania postanowienia dotyczącego dopuszczalności przejęcia orzeczenia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej, określenia kwalifikacji prawnej czynów według prawa polskiego oraz kary podlegającej wykonaniu.

Reasumując, z tego miejsca chciałbym ogromnie podziękować wszystkim członkom Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL, którzy mimo trudnej sytuacji kadrowej panującej w jednostkach ochrony zdrowia, w których wykonują zawód lekarza, czynnie uczestniczyli w pracach tutejszego Sądu Lekarskiego i swoją obecnością wspierali mnie w realizacji działalności samorządowej związanej z prowadzeniem postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, uwagę i zaangażowanie, jakie Państwo włożyliście w tę niewątpliwie trudną sferę działalności samorządowej. Bez Waszego udziału Drodzy Państwo – Koledzy, nie byłoby możliwe sprawne prowadzenie działalności tutejszego sądu.

Serdeczne podziękowania kieruję również pod adresem pracowników kancelarii – mgr Patrycji Muszyńskiej oraz dr Aleksandry Stebel za zaangażowanie w prawidłowe funkcjonowanie Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?