Sposób rejestracji praktyki

Obecnie w celu dokonania wpisu do rejestru, wpisu wszelkich zmian w rejestrze, wykreślenia praktyki z rejestru konieczne jest każdorazowo złożenie wniosku i wniesienie opłaty o zmianę wpisu w rejestrze.
Wnioski można składać drogą elektroniczną za pomocą platformy Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz w postaci papierowej.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru wnioski w postaci papierowej można składać jedynie do 31 marca 2013 r.
Warunkiem, który musi spełnić lekarz, aby móc złożyć wniosek w wersji elektronicznej, jest posiadanie stosownego narzędzia, czyli certyfikatu bezpiecznego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego na ePUAP.
Brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP oznacza brak możliwości składania wniosków w RPWDL po 31 marca 2013 roku.
Bezpieczny podpis elektroniczny jest płatny – zazwyczaj wystawiany na rok, co roku trzeba go odnawiać i za niego płacić (ok. 300 zł w pierwszym roku, ponieważ oprócz certyfikatu kwalifikowanego należy zaopatrzyć się w zestaw do podpisu elektronicznego. W kolejnych latach odnowienie certyfikatu to ok. 120-160 zł rocznie). Bezpieczny podpis elektroniczny ma takie samo znaczenie prawne jak podpis własnoręczny i może być wydawany jedynie osobie fizycznej i jedynie przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.
Profil zaufany ePUAP jest darmowy – wystawiany na trzy lata, a przed końcem trzyletniego okresu można go samemu odnowić. Zaufanie profilu ePUAP odbyć się może w dowolnym (najbliższym dla konkretnej osoby) Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Skarbowym lub oddziale ZUS, a za granicą – w konsulatach. Poświadczenie profilu jest bezpłatne, trwa kilka minut – nie licząc czasu dojścia czy dojazdu do jednego z ww. urzędów.

Informacje dotyczące rejestracji praktyki drogą elektroniczną

Chcąc zarejestrować indywidualną lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską (gabinet stacjonarny) lekarz składa w DIL:

 • wniosek (należy wypełnić drukowanymi literami),
 • kserokopię rachunku wpłaty za rejestrację praktyki (w dniu składania dokumentów):

– 134,00 zł – wpis do rejestru Konto Dolnośląskiej Izby Lekarskiej PKO BP 62 1020 5242 0000 2402 0349 0570),
– 67,00 zł – zmiana wpisu w rejestrze. Konto Dolnośląskiej Izby Lekarskiej PKO BP 62 1020 5242 0000 2402 0349 0570).

 

Chcąc zarejestrować Indywidualną lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania (wizyty domowe w miejscu przebywania pacjenta poza przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego lub praktyki lekarskiej) lekarz składa w DIL:

 • wniosek (należy wypełnić drukowanymi literami),
 • kserokopię rachunku wpłaty za rejestrację praktyki (w dniu składania dokumentów):

– 134,00 zł – wpis do rejestru Konto Dolnośląskiej Izby Lekarskiej PKO BP 62 1020 5242 0000 2402 0349 0570),
– 67,00 zł – zmiana wpisu w rejestrze. Konto Dolnośląskiej Izby Lekarskiej PKO BP 62 1020 5242 0000 2402 0349 0570).

W praktyce wyjazdowej we wniosku należy wpisać telefon udostępniony pacjentom.

 

Chcąc zarejestrować indywidualną lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wykonywaną wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy cywilnoprawnej z tym podmiotem (umowy kontraktowe) lekarz składa w DIL:

 • wniosek (należy wypełnić drukowanymi literami),
 • kserokopię rachunku wpłaty za rejestrację praktyki (w dniu składania dokumentów):

– 134,00 zł – wpis do rejestru Konto Dolnośląskiej Izby Lekarskiej PKO BP 62 1020 5242 0000 2402 0349 0570),
– 67,00 zł – zmiana wpisu w rejestrze. Konto Dolnośląskiej Izby Lekarskiej PKO BP 62 1020 5242 0000 2402 0349 0570).

 

Chcąc zarejestrować grupową praktykę lekarską lekarz składa w DIL:

 • wniosek (należy wypełnić drukowanymi literami),
 • kserokopię rachunku wpłaty za rejestrację praktyki (w dniu składania dokumentów):

– 134,00 zł – wpis do rejestru Konto Dolnośląskiej Izby Lekarskiej PKO BP 62 1020 5242 0000 2402 0349 0570),
– 67,00 zł – zmiana wpisu w rejestrze. Konto Dolnośląskiej Izby Lekarskiej PKO BP 62 1020 5242 0000 2402 0349 0570).

 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lekarz zamierzający prowadzić praktykę zawodową jest zobowiązany spełniać warunki do jej wykonywania oraz dysponować dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych warunków. Lekarz potwierdza ich spełnienie poprzez podpisanie stosownego oświadczenia zamieszczonego we wniosku o wpis do rejestru.

I. Lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską jest obowiązany spełniać następujące warunki:

 1. posiadać prawo wykonywania zawodu;
 2. nie może być:
 3. zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
 4. ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
 5. pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;
 6. dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 7. uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 8. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Lekarz prowadzący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską jest obowiązany ponadto posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

 

II. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązany spełnić następujące warunki:

 1. posiadać prawo wykonywania zawodu;
 2. nie może być:
  • zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
  • ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
  • pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;
 3. posiadać produkty lecznicze i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 4. wskazać adres siedziby indywidualnej praktyki lekarskiej wykonywanej w miejscu wezwania oraz miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej oraz produktów leczniczych i sprzętu medycznego, o których mowa w pkt 3.
 5. uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 6. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Lekarz prowadzący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązany ponadto posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

 

III. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązany spełniać następujące warunki:

 1. posiadać prawo wykonywania zawodu;
 2. nie może być:
  • zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
  • ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
  • pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;
 3. uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązany ponadto posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

 

W ramach grupowej praktyki lekarskiej mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez lekarzy będących wspólnikami albo partnerami spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej, spełniający odpowiednio warunki, o których mowa powyżej w odniesieniu do indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej.
Lekarz prowadzący praktykę zawodową, wpisaną do rejestru jest zobowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych wpisem do rejestru w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
Nie zgłoszenie zmian w terminie może skutkować nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Lekarze, którzy złożyli lub złożą wnioski o wpis lub zmianę wpisu do rejestru otrzymają na adres e-mail, który podali we wnioskach ww. zaświadczenie.
Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Zasady i wysokość opłat za wpis i zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (praktyk zawodowych):

 • Za każdy wpis do rejestru dokonywany po raz pierwszy pobiera się opłatę w wysokości 134 zł,
 • Za każdą zmianę wpisu do rejestru wynikającą zarówno ze złożenia nowego dokumentu jak i nowych danych, które mają zostać wpisane do rejestru np.: zmiana danych osobowych (nazwisko), zmiana miejsca wykonywania praktyki, zawieszenie wykonywania praktyki, dopisanie jednego z rodzajów praktyki, wykreślenie jednego z rodzajów praktyk, zmiana zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych pobiera się opłatę w wysokości 67 zł.

Wysokość opłat za wpis uzależniona jest od wysokości przeciętnego miesięcznego wygrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku według opublikowanego w Monitorze Polskim obwieszczenia Prezesa GUS z informacją za rok poprzedni i będzie ulegać zmianie co roku.
Wysokość opłat jest obecnie niezależna od rodzaju rejestrowanej praktyki (indywidualna, indywidualna specjalistyczna, grupowa). Opłata pobierana jest za złożony wniosek, bez względu na ilość zgłaszanych zmian).

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?