Zjazd Delegatów DIL – 2 kwietnia 2022 r.

Koleżanki i Koledzy,

w związku z pismem Krajowej Komisji Wyborczej z dnia 8 lutego 2022 roku informujemy, że ze względów proceduralnych termin XLI Zjazdu Delegatów DIL został przesunięty na 2 kwietnia 2022 roku.

Za niedogodności przepraszamy, liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji i serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Zjeździe Delegatów DIL.

Dolnośląska Rada Lekarska

________________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo !!

Rozpoczynamy kolejną turę wyborów. Istnieje możliwość powtórzenia wyborów z rejonie, w którym nie dokonano wyboru delegata.

Poniżej znajdą Państwo wzór wniosku, który można wypełnić wskazując kandydata lub kandydatów na delegata. Pod wnioskiem powinno się podpisać min. 20% ogólnej liczby członków danego rejonu wyborczego, podpis musi zostać opatrzony pieczątką imienną lekarza lub lekarza dentysty.

W/w wnioski należy składać do 15.01.2022 roku

Wnioskom złożonym w późniejszym terminie nie będzie można nadać biegu z przyczyn proceduralnych, które uniemożliwią prawidłowe i terminowe przeprowadzenie Zjazdu Delegatów DIL.

Wzór wniosku o przeprowadzenie kolejnej tury wyborów na wniosek min. 20% ogólnej liczby członków rejonu wyborczego.

Pobierz plik


W związku ze stanowiskiem Krajowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2021 roku i wynikającej z niego konieczności zmiany liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata na Zjazd Delegatów DIL IX kadencji,  wstrzymujemy wybory w rejonach wyborczych, celem dokonania stosownych  zmian  i  powtórzenia czynności określonych procedurą wyborczą.

W imieniu Okręgowej Komisji Wyborczej DIL przepraszamy za utrudnienia.

 • 1 czerwca 2021 roku Uchwała 27/2021 OKW w sprawie liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego.
 • 2 czerwca 2021 roku Uchwała 51/2021 DRL w sprawie liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego.
 • do 9 czerwca 2021 roku do godziny 15.30  składanie do OKW DIL przez grupę  lekarzy i lekarzy dentystów liczącą nie mniej niż 43 osoby, będących członkami tej samej delegatury,  pisemnych wniosków o utworzenie rejonu wyborczego.
 • 10-11 czerwca 2021 r. ustalenie rejonów wyborczych DIL
 • 11 czerwca 2021 publikacja list członków rejonów wyborczych  w BIP-e DIL i na stronie internetowej DIL w zakładce Wybory. Wstępne imienne listy członków rejonów wyborczych są, także dostępne w siedzibie DIL.
 • Do  12 lipca 2021 r.  do godziny 24:00 OKW przyjmuje pisemne, zgodne ze wzorem zamieszczonym poniżej, wnioski członków izby o umieszczenie na liście innego rejonu wyborczego.
  Lekarz lub lekarz dentysta umieszczony na liście określonego rejonu wyborczego może wystąpić, pisemnie w terminie 30 dni od daty opublikowania listy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), do okręgowej komisji wyborczej o umieszczenie go na liście innego rejonu wyborczego, znajdującego się w obrębie tej samej delegatury lub tego samego określonego obszaru izby, w którym zamierza uczestniczyć w wyborach. Okręgowa Komisja Wyborcza odmawia umieszczenia lekarza lub lekarza dentysty na liście innego rejonu wyborczego, jeżeli na skutek skreślenia go z listy rejonu wyborczego, w którym był wpisany, rejon nie spełniałby wymogu minimalnej liczby członków w tym rejonie.
 • do dnia 16 sierpnia 2021 roku do godziny 15.00 osobiste zgłaszanie do OKW DIL kandydatów na Zjazd delegatów DIL IX kadencji. W przypadku zgłoszenia złożonego za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego, pod warunkiem, że przesyłka wpłynie do Okręgowej Komisji Wyborczej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu do dnia 18 sierpnia 2021 roku do godziny 14.00
 • do 30 listopada 2021 r.
  powołanie komisji skrutacyjnych przez przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej,
  ustalenie przez okręgową komisję wyborczą: dnia, miejsca oraz okresu głosowania, obejmującego od 1 do 12 godzin, w danym rejonie wyborczym,
  przekazanie członkowi rejonu wyborczego informacji o terminie, miejscu i okresie głosowania i jednocześnie informacji o możliwości i trybie głosowania w drodze korespondencyjnej,
  przyjmowanie przez okręgową komisję wyborczą głosów oddawanych przez członków określonego rejonu wyborczego w drodze korespondencyjnej,
  przeprowadzenie głosowania osobistego (do urny), w określonym uprzednio terminie i miejscu oraz ustalenie wyników głosowania w danym rejonie przez komisję skrutacyjną powołaną przez przewodniczącego OKW.

Karta zgłoszenia zebrania wyborczego

Pobierz plik

UWAGA!

Okręgowa Komisja Wyborcza przypomina wszystkim członkom DIL o konieczności uaktualnienia w Rejestrze Lekarzy Biura DIL  następujących danych:

 • adres do korespondencji
 • podstawowe miejsce pracy lub wykonywania praktyki

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?